Corona en ons onderwijs

Vanaf 1 juli zijn voor jongeren tot 18 jaar de coronamaatregelen versoepeld. Daar zijn we uiteraard blij mee.
We leggen puntsgewijs uit wat hiervan bij ons op school de gevolgen zijn gedurende de resterende periode tot aan de zomervakantie.
Deze week blijven we nog wel lesgeven en onderwijs organiseren op de hybride manier zoals we dat sinds 2 juni doen, met in de ochtend lessen van 30 minuten en in de middag ruimte voor toetsen en ondersteuning. Dit verandert dus niet.
In en om het schoolgebouw gelden vanaf morgen (1 juli) de volgende regels:
• De Indeling in domeinen en lokalen blijft gehandhaafd volgens rooster;
• De anderhalve meter afstand tussen leerlingen vervalt;
• De anderhalve meter afstand tussen leerlingen en docenten/medewerkers onderling en tussen docenten/medewerkers onderling blijft gehandhaafd;
• Het gebruik van aparte ingangen vervalt, de ingang achter bij de dojo gaat dicht, de hoofdingang en achteringang worden weer als vanouds gebruikt;
• Bij binnenkomst in hal of lokaal handen desinfecteren;
• Leerlingen hoeven in de pauze en tussen toetsen in niet meer in het lokaal te blijven;
• In pauzes en tussen toetsen in gaan alle aanwezige leerlingen naar de hal of naar het rode plein voor de school, de docent sluit het lokaal af;
• In verband met toezicht en het kleinere aantal aanwezige leerlingen blijven aula, brugklasaula, mavoplein, havo/vwo-plein en de gangen gesloten;
• Toiletgroepen zijn open behalve die in de hal (i.v.m. blowers voor handen).

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we weer volledig open gaan.
Wel hebben we moeten besluiten om alle excursies en buitenschoolse activiteiten tot en met 31 december te laten vervallen, ook om het primaire lesproces ongemoeid te laten, na de lange periode van afstandsonderwijs.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.


Begin juni zijn we gestart met het geven van hybride onderwijs, een combinatie van fysiek en online onderwijs. Wat dat precies inhoudt leest u in dit document. Hieronder kunt u alle actuele correspondentie over corona en ons onderwijs teruglezen.

Eerdere correspondentie t/m 30 april leest u hier terug.


Hooikoorts
Leerlingen (met ernstige) hooikoortsklachten mogen naar school komen mits ze een briefje van ouders/verzorgers bij zich hebben, waaruit blijkt dat ze hooikoorts hebben. Ook dienen ze medicijnen bij zich te hebben. Leerlingen die hooikoortsklachten hebben (niezen, hoesten, proesten) en waarbij medicijnen niet werken vragen wij thuis online de lessen te volgen.


28 mei 2020

Hybride onderwijs, we gaan van start op 2 juni

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen,

Het is bijna zover: na een lange periode van thuisonderwijs komen er vanaf aanstaande dinsdag 2 juni weer leerlingen naar school! Daar hebben we met elkaar erg naar uitgekeken, maar het zal binnen ‘het nieuwe normaal’ ook voor iedereen wennen worden en best spannend zijn. Daarom noemen wij deze situatie liever ‘het tijdelijke abnormaal’. Maar we zijn vastbesloten om er iets moois van te maken de komende weken, en we hebben er zin in. Om alles goed te laten verlopen hebben we wel ieders medewerking nodig. 

Bij deze mail zit een uitgebreide bijlage met alle ins en outs over ons hybride onderwijs vanaf 2 juni. Dat lijkt op het eerste gezicht een ingewikkeld plan, maar we zijn ervan overtuigd dat het snel gaat wennen. We zien deze periode tot aan de zomervakantie dan ook als een tijd waarin we met z’n allen veel kunnen gaan leren (en eventueel bijsturen): over de gekozen opzet en over nieuwe vormen van onderwijs. En, mocht het nodig zijn, hybride onderwijs biedt ook mogelijkheden voor voortzetting in het volgende schooljaar. Aan het einde van het schooljaar sturen wij alle leerlingen en ouders een korte vragenlijst met de evaluatie van het hybride onderwijs.

Bij alles zullen we gaan handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad ‘Heropening voortgezet Onderwijs’. Het protocol is hier na te lezen: Protocol VO-raad heropening

Openbaar vervoer 
Speciale aandacht verdient nog het vervoer van leerlingen vanaf 2 juni. In zijn laatste persconferentie sprak premier Rutte over het feit dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik moeten maken van het OV. Onder de 8 kilometer afstand gaat hij ervan uit dat kinderen op de fiets komen. Scholen moeten inzichtelijk maken welke leerlingen meer dan 8 kilometer van school wonen en gebruik maken van het OV. Over het vervoer moeten gezamenlijk afspraken worden gemaakt. Daarom de vraag aan ouders en leerlingen die verder dan 8 kilometer van de school wonen en gebruik willen blijven maken van het OV, om contact op te nemen met de teamleider. In overleg bepalen we dan wat de beste oplossing is.

Rectificatie
In onze mail van 20 mei spraken wij over woensdag 4 juni als landelijke dag voor geslaagden. Dit moet uiteraard donderdag 4 juni zijn. 

Filmpje instructies
Komend weekend wordt via de site, ons Facebook- en ons Instagramkanaal ook een filmpje gepubliceerd, waarin we de belangrijkste aspecten van het hybride onderwijs en de regels vanaf 2 juni nog eens uitleggen. Dit filmpje kan echter nooit alle informatie in deze brief uitleggen. Vandaar de volgende oproep.

Oproep aan de ouders
We willen u vragen ons te ondersteunen. Hoewel wij deze informatie ook versturen naar onze leerlingen, verzoeken wij u om de informatie uit deze brief en de hygiëneregels in de bijlage met uw kind door te nemen. Wij zien ernaar uit om onze leerlingen vanaf volgende week in onze school te ontvangen.

Voor nu wensen wij iedereen een fijn zonnig pinksterweekend en graag: tot volgende week!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg

rector


20 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / beste leerlingen, 

We zitten in een spannende periode waarin we ons druk aan het voorbereiden zijn op het ‘anderhalve meter onderwijs’ vanaf 2 juni. Fijn dat leerlingen en docenten, in elk geval voor een deel, weer echt contact met elkaar kunnen hebben! Ons uitgangspunt is dat zo veel mogelijk leerlingen voor de zomervakantie bij toerbeurt op school komen en klasgenoten en docenten kunnen ontmoeten. Binnen de regelgeving kunnen we per dag slechts één derde van alle leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Dat de dingen dus (heel) anders gaan dan we gewend waren is zeker. 

De VO-raad heeft op 7 mei een voorlopig protocol opgesteld waarbinnen de scholen hun onderwijs moeten gaan vormgeven. Meer informatie hierover is hier te lezen:https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd

Vanaf dinsdag 2 juni: Hybride onderwijs

… dat is de term die we, in navolging van enkele universiteiten, gaan hanteren voor het onderwijs zoals we dit vanaf dinsdag 2 juni tot einde schooljaar (en als het nodig is ook nog in het komende schooljaar), gaan verzorgen. Centrale gedachte hierachter in de anderhalve meter samenleving, is: fysiek waar het kan, online waar het moet. 

Volgende week communiceren we alle details over ons plan, want het is een behoorlijke legpuzzel. 

Op advies van de VO-raad beperken we ons deze laatste weken van het schooljaar tot de kern van de vakken. Dit betekent voor onze school dat tot de zomervakantie vakken als LO, muziek, science en creatieve vakken niet meer zullen worden ingeroosterd. 

Ochtendrooster: 08.30 tot 12.30 uur

Van de onderbouw volgt telkens een derde deel van de klas de les op school, twee derde van de klas volgt dezelfde les tegelijkertijd online. Dit gebeurt volgens een nieuw rooster, in een roulatieschema, met lessen van 30 minuten. Dit betekent voor elke klas 1 à 2 ochtenden per week fysiek les op school. De verdeling in drie groepen per klas gebeurt door de roostermaker. Elke leerling ziet in het rooster in Zermelo/SOM of zijn/haar lessen die ochtend op school of thuis plaatsvinden. 

Deze vorm van hybride onderwijs wordt mogelijk doordat we versneld in alle lokalen nieuwe touchscreens met soundbar hebben geïnstalleerd, in een aantal lokalen aangevuld met webcams en microfoons. 

De bovenbouwleerlingen volgen ’s ochtends online les zoals nu ook het geval is met lessen van 30 minuten (inclusief virtuele leswissel), maar wel met een nieuw rooster. 

Middagprogramma: 13.00 uur (OB)/13.30 uur (BB) – tot 16.30 uur 

Bovenbouwleerlingen komen bij toerbeurt en in overleg met de vakdocenten ’s middags naar school voor ondersteuning, (inhaal)toetsen en praktijkopdrachten. Toetsen staan ingeroosterd in Zermelo/SOM.

Ook onderbouwleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, kunnen uitgenodigd worden om ’s middags op school te komen. 

Ondersteuning en praktijkopdrachten staan per klas ingeroosterd in SOM; uitnodiging voor deelname hieraan vindt echter individueel door de docent plaats!

Voor onderbouwleerlingen komen er tijdens het middagprogramma ook enkele facultatieve workshops op inschrijving, voor vakken als bijvoorbeeld LO en muziek.

Bevorderingsnormen

We hadden het al aangekondigd, een versoepeling van de bevorderingsnormen in verband met de coronacrisis. Voor de meeste klassen zijn de bespreekmarges verruimd.

Voor leerlingen in 2 mavo, 3 mavo, 3 havo en 3 vwo, die te maken hebben met een vakkenpakketkeuze, gelden andere regels, namelijk dat (onder voorwaarden) voor de bevordering alleen die vakken meetellen, die gekozen zijn voor het volgende leerjaar. Een actuele versie van de bijgestelde bevorderingsnormen, goedgekeurd door de MR, staat op onze website.

(Driehoeks)gesprekken 

Vanaf 25 mei is er ruimte voor gesprekken tussen mentor en leerling of mentor, leerling en ouder(s). Indien uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt, wordt u hiervoor door de mentor uitgenodigd. 

Toetsweek onderbouw en bovenbouw

De toetsweek voor de onderbouw komt te vervallen. Er zullen wel toetsen afgenomen worden, maar dit gebeurt tijdens de reguliere lessen, dus ook binnen het half uur. Toetsweek 4 (25 juni t/m 3 juli) voor de bovenbouw gaat wel door (met toetsen van 60 minuten), de toetsen worden zowel online als op school ingepland en staan ingeroosterd in Zermelo/SOM. SE-toetsen proberen we zoveel mogelijk op school plaats te laten vinden. 

Woensdag 4 juni landelijke dag voor geslaagden

Het belmoment voor examenleerlingen vindt plaats op woensdag 4 juni, de door minister Slob uitgeroepen landelijke dag voor geslaagden. Voor leerlingen van de mavo zal het belmoment vanaf 09.45 uur zijn, voor leerlingen van havo en vwo vanaf 11.00 uur. Helaas kan er op school niet geproost worden diezelfde middag en ook de diploma-uitreikingen zullen i.v.m. de coronacrisis anders verlopen dan eerdere jaren. Maar een feestje proberen we er zeker van te maken. Nadere details over de invulling van deze dagen volgen nog.

Huishoudelijke richtlijnen

Volgende week volgt ook een protocol voor richtlijnen en gedragsregels in de school, gebaseerd op de richtlijnen vanuit het RIVM en de VO-raad. Binnen het gebouw zijn vier sectoren/domeinen aangewezen waarbinnen leerlingen van een bepaalde afdeling zich zo veel mogelijk bevinden als ze op school zijn, elk met een eigen in- en uitgang, lokalen en toiletgroepen. Er komen domeinen voor 1) brugklas 2) mavo 3) havo en 4) vwo. Welke afdelingen in welk deel van het gebouw komen, leggen we volgende week uit. 

Dit houdt bijvoorbeeld in dat pauzes in het lokaal plaatsvinden. En zorg voor eigen eten en drinken. De broodjescorner blijft voorlopig dicht, net als de kluisjes; tassen en jassen gaan dus mee het lokaal in. 

Leerlingen die naar school komen vragen wij de richtlijnen van het RIVM te volgen, aangevuld met gedragsregels, met het doel om alles in de school zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. 

Ontwikkeling leerlingen 

Sommige ouder(s)/verzorger(s) zullen zich afvragen of hun kind mogelijk een achterstand heeft opgelopen gedurende deze maanden. Wij proberen eventuele achterstanden tot een minimum te beperken, door continu ons afstandsonderwijs bij te stellen. Leerlingen die het nodig hebben bieden we vanaf 2 juni extra ondersteuningsuren aan, afhankelijk van de behoefte. Ook in het nieuwe schooljaar zullen we tijd reserveren voor extra ondersteuning.

Aangepaste agenda t/m einde schooljaar

De aangepaste agenda voor activiteiten tot aan het einde van het schooljaar blijft nog steeds in ontwikkeling. Toch staan hierin een aantal data in die nu wel vastliggen of gewijzigd zijn. Check de agenda via onze site.

Tot zover de actuele stand van zaken; volgende week komen we terug met meer details over hoe het hybride onderwijs vanaf 2 juni voor onze leerlingen eruit komt te zien.

Voor nu wensen wij iedereen een fijn zonnig hemelvaartweekend.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg

rector

Ons laatste nieuws

Scherm­afbeelding 2024-05-06 om 08.56.41

Tinkerspace in de Soester Courant

Leuk artikel in de Soester Courant over onze Masterclass Tinkerspace. Tinkerspace is een plek waar leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit Soest en ...
iddink

Informatie over cyberaanval bij Iddink Learning Materials BV

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is tot vorig ...
iteam

I-Team in de prijzen met ’troostbeer Max’

Het I-Team heeft met ’troostbeer Max’ in de categorie ‘Haalbaarheid’ de eerste prijs gewonnen tijdens de finale van de Raspberry Pi competitie 2024. In de ...