Onze school

Kwaliteit

Voor ons is kwaliteitszorg een belangrijk speerpunt. Aan de ene kant willen wij onze hoge basiskwaliteit vasthouden, monitoren en borgen. Aan de andere kant willen we vernieuwen zonder de basiskwaliteit uit het oog te verliezen. Hoe we dat doen? Hier volgen enkele voorbeelden.

De Staat van het Griftland College

Op het Griftland College werken we met een systematisch en cyclisch kwaliteitsvolgsysteem: de ‘Staat van het Griftland’. Hierbij wordt op school-, team-, sectie-, medewerker- en leerlingniveau de kwaliteit gemeten en verbeterd. Elk schooljaar worden allerhande data over de school verzameld, zoals rapportcijfers, examenresultaten, gegevens van door-, in- en uitstroom, lesbezoeken, klankbordgroepen met leerlingen en ouders en resultaten van ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidsvragenlijsten. Deze resultaten worden vergeleken met de benchmark (andere scholen van Nederland) en uitgezet tegen eerdere schooljaren (historische context). Daarnaast worden onderzoeksresultaten van innovatieve onderwijsprojecten gepresenteerd (bijvoorbeeld de invoer van ICT in de klas of de test met driehoeksgesprekken).
Vanuit ‘De Staat van het Griftland College’ worden doelen geformuleerd voor de school, teams, secties en medewerkers. Hierdoor ontstaat een systematisch kwaliteitszorgsysteem. 

Tevredenheidsonderzoeken

Aan feedback van ouders/verzorgers en leerlingen op het gebied van tevredenheid, schoolklimaat en veiligheid hechten wij veel waarde. Jaarlijks nemen we vragenlijsten af bij ouders/verzorgers en leerlingen (van de brugklas, de derde klas en de examenklassen) om te inventariseren hoe zij vinden hoe wij deze zaken organiseren. Op de website van Scholen op de kaart zijn alle resultaten van het onderzoek in te zien.

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen zij door gegevens te analyseren (zie Scholen op de kaart) en door het bezoeken van scholen. Op onderwijsinspectie.nl kunnen alle relevante schoolgegevens bekeken en vergeleken worden met andere scholen. Op deze website staat dat het Griftland College op alle afdelingen een basistoezicht heeft. Dat betekent dat de school aan de kwaliteitsnormen van de inspectie voldoet.

Ouderklankbordgroepen

Op iedere afdeling zijn er betrokken ouders/verzorgers die een paar keer per jaar met school praten over wat zij zien. We leggen onze gedachtes en ideeën aan hen voor en vragen hun reactie daarop, wat we vervolgens meenemen in ons verdere beleid.

Adviesraden

De ouder- en leerlingenraad zijn zeer actief. Ze denken mee met belangrijke onderwerpen die spelen en geven gevraagd en ongevraagd advies dat erg waardevol is en de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.

Ons laatste nieuws

_MP_9218

Vacatures Zomerschool 2023

Het Griftland College is op korte termijn op zoek naar enkele leerlingen en studenten (hbo of wo) die tijdens de eerste twee weken van de …

Logo en datum

Nacht van de Vluchteling

Het Griftland College kiest elke vier jaar een groot goed doel waarvoor het hele jaar geld ingezameld wordt. Dit keer doen we mee met de …

_MP_9977

Dinsdag 30 mei: 45-minutenrooster

Dinsdag 30 mei de hele dag 45-minutenrooster! Dit in verband met mentorenvergaderingen,  Let op: als je het eerste (of eerste en tweede) uur vrij bent, …

Kwaliteit