Onze school

Organisatie

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest. Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding verantwoordelijk. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen meepraten en meebeslissen over wat er op onze school gebeurt. Er zijn hiertoe diverse mogelijkheden. Betrokkenheid van leerlingen en ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding is in handen van de directie (rector en plaatsvervangend rector) en de teamleiders:

Stichting CVO Baarn/Soest

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest, waarvan ook de Waldheim-mavo deel uitmaakt. Het bestuur van de stichting is, met inachtneming van de statuten, verantwoordelijk voor het onderwijskundige, personele, financiële en materiële beleid van de beide scholen van stichting CVO Baarn/Soest. Het bestuur wordt uitgeoefend door de heer K. Versteeg als bestuurder van de stichting. De heer Versteeg is tevens rector van het Griftland College. De bestuurder oefent het bevoegd bezag uit over beide scholen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen en vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • de heer drs. D. Visser (Zeist) – voorzitter
  • de heer K. van Wijk (Soest)
  • mevrouw E. Meeuwisse (Soest)
  • mevrouw A. Hogenbirk-de Jong MSc (Huizen)
  • mevrouw D. Wüllschleger MSc (Hierden)

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het postadres van de stichting CVO Baarn/Soest: Postbus 316, 3760 AH Soest, www.cvobaarnsoest.nl. Het secretariaat van de stichting en de Raad van Toezicht wordt gevoerd door mw. M. Korpelshoek, directie-assistent Griftland College, bereikbaar via mail: m.korpelshoek@griftland.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR. 

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

  • personeelsleden: Wim Hoogendijk (voorzitter), Jozefien Hooft (secretaris), Lisa Arts (notulist), Jeroen Lamberts, Liesbeth Nooteboom,  Marleen de Blok, Matthijs de Rooij, Yvette van der Stoel
  • ouders/verzorgers: Gonny Kuijpers-de Rie, Marjolein van Campen, Mark van Vliet, Remco Prince
  • leerlingen: Bram Mooij, Gijs Wormgoor, Eefke van Bemmel

De MR is bereikbaar via Jozefien Hooft: j.hooft@griftland.nl

Ouderraad

De ouderraad (OR) van het Griftland bestaat dit schooljaar uit:
Ellen de Vries-Maas (voorzitter) Anouschka Laseur, Jitske Haven, Wieger Visser, Dennis van Slooten, Nanna van Leeuwen, Dorian Dethmers, Maik Timmermans.
 
De OR heeft als doel om de relatie tussen ouders/verzorgers en de school te bevorderen. De OR komt ongeveer acht keer per jaar samen om onderwerpen te bespreken als de inzet en ontwikkeling van gepersonaliseerd leren, lesuitval, toetsbeleid, het mentoraat en de profielkeuze, maar ook corona en de invloed op het (sociaal) welbevinden van leerlingen en drugs- en drankgebruik onder jongeren. De OR heeft nauw contact met de schoolleiding om deze onderwerpen te bespreken.

Daarnaast is de OR aanwezig bij voorlichtingsdagen, klankbordgroepen en verzorgt zij de jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers over een actueel onderwerp.

Zijn er onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat deze worden besproken, wilt u graag van gedachten wisselen, of heeft u vragen en/of suggesties? Neemt u dan gerust contact op met de ouderraad via ouderraadgriftland@gmail.com

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit circa tien leerlingen en wordt begeleid door Lisa Arts (docent IM). De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen, organiseert diverse activiteiten zoals de Hungerchallenge en probeert daarnaast een nog betere sfeer te creëren op school. Vorig jaar heeft de leerlingenraad gezorgd voor een koffie- en chocomelmachine in de hal!

De leerlingenraad vergadert wekelijks met elkaar en heeft maandelijks overleg met de rector. Zij kan alternatieven aandragen aan de schoolleiding bij doorvoer van een nieuwe regel of verandering in de school. Deelname aan de leerlingenraad is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een waardevolle aanvulling op je CV!

Heb je een goed idee of een opmerking voor de leerlingenraad, dan horen zij dat graag. Je kunt ze altijd bereiken via de mail: leerlingenraad@griftland.nl of spreek één van hen even aan in de wandelgangen!

Klik hier voor het Leerlingenstatuut.

Organisatie 4

Ons laatste nieuws

vakantie3

Fijne vakantie!

De zomervakantie is begonnen! Vanuit een steeds leger wordend Griftland (het deel van het pand dat in de vakantie gesloopt gaat worden is nu wel ...
classroom-824120_1280

Klassenindeling schooljaar 24/25

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na ieder schooljaar is het weer spannend in welke klas leerlingen geplaatst zullen worden. ‘Zit ik weer bij mijn vrienden of ...
osinga

Bestellen boeken

Eind juni hebben alle ouders/verzorgers van de nieuwe brugklasleerlingen een mail ontvangen met informatie over hoe de boeken voor schooljaar 24/25 te bestellen. De ouders/verzorgers ...