Onze school

Organisatie

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest. Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding verantwoordelijk. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen meepraten en meebeslissen over wat er op onze school gebeurt. Er zijn hiertoe diverse mogelijkheden. Betrokkenheid van leerlingen en ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk.

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directie (rector en plaatsvervangend rector) en de teamleiders:

Stichting CVO

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest, waarvan ook de Waldheim-mavo deel uitmaakt. Het bestuur van de stichting is, met inachtneming van de statuten, verantwoordelijk voor het onderwijskundige, personele, financiële en materiële beleid van de beide scholen van stichting CVO Baarn/Soest. Het bestuur wordt uitgeoefend door de heer K. Versteeg als bestuurder van de stichting. De heer Versteeg is tevens rector van het Griftland College. De bestuurder oefent het bevoegd bezag uit over beide scholen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen en vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • de heer prof. dr. W. Janse, voorzitter (Soest)
  • de heer K. van Wijk (Soest)
  • mevrouw E. Meeuwisse (Soest)
  • de heer drs. D. Visser (Zeist)
  • mevrouw A. Hogenbirk-de Jong MSc (Huizen)
  • de heer A. Kreulen (Soest)

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het postadres van de stichting CVO Baarn/Soest: Postbus 316, 3760 AH Soest, www.cvobaarnsoest.nl. Het secretariaat van de stichting en de Raad van Toezicht wordt gevoerd door mw. M. Korpelshoek, directie-assistent Griftland College, bereikbaar via mail: m.korpelshoek@griftland.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR. 

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:

  • personeelsleden: Wim Hoogendijk (voorzitter), Wiechert de Ruiter (secretaris), Jozefien Hooft (notulist), Jeroen Lamberts, Liesbeth Nooteboom, Lisa Arts, Marleen de Blok, Matthijs de Rooij
  • ouders/verzorgers: Merel Brouwer, Gonny Kuijpers-de Rie, Marjolein van Campen, Mark van Vliet
  • leerlingen: Jinte de Jong, Sahar Shinwari

De MR is bereikbaar via Wiechert de Ruiter: w.deruiter@griftland.nl

Ouderraad

De ouderraad (OR) van het Griftland bestaat dit schooljaar uit:
Wim Vos, Anouschka Laseur, Ellen de Vries-Maas, Dennis van Slooten, Jitske Haven, Margot Roskam-Hagen, Wieger Visser, Elsbeth Kroeze, Emmy Bergsma, Nanna van Leeuwen.
 
De OR heeft als doel om de relatie tussen ouders/verzorgers en de school te bevorderen. De OR komt ongeveer acht keer per jaar samen om onderwerpen te bespreken als de inzet en ontwikkeling van gepersonaliseerd leren, lesuitval, toetsbeleid, het mentoraat en de profielkeuze, maar ook corona en de invloed op het (sociaal) welbevinden van leerlingen en drugs- en drankgebruik onder jongeren. De OR heeft nauw contact met de schoolleiding om deze onderwerpen te bespreken.

Daarnaast is de OR aanwezig bij voorlichtingsdagen, klankbordgroepen en verzorgt zij de jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers over een actueel onderwerp.

Zijn er onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat deze worden besproken, wilt u graag van gedachten wisselen, of heeft u vragen en/of suggesties? Neemt u dan gerust contact op met de ouderraad via ouderraad@griftland.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit circa tien leerlingen en wordt begeleid door Lisa Arts (docent IM). De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen, organiseert diverse activiteiten zoals de Hungerchallenge en probeert daarnaast een nog betere sfeer te creëren op school. Vorig jaar heeft de leerlingenraad gezorgd voor een koffie- en chocomelmachine in de hal!

De leerlingenraad vergadert wekelijks met elkaar en heeft maandelijks overleg met de rector. Zij kan alternatieven aandragen aan de schoolleiding bij doorvoer van een nieuwe regel of verandering in de school. Deelname aan de leerlingenraad is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een waardevolle aanvulling op je CV!

Heb je een goed idee of een opmerking voor de leerlingenraad, dan horen zij dat graag. Je kunt ze altijd bereiken via de mail: leerlingenraad@griftland.nl of spreek één van hen even aan in de wandelgangen!

Klik hier voor het Leerlingenstatuut.

Organisatie 5

Ons laatste nieuws

_MP_9977

Data 45-minutenrooster tot aan de meivakantie

Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart (in verband met de rapportvergaderingen) 45-minutenrooster! Ter informatie, naast het 45-minutenrooster deze hele week i.v.m. de rapportvergaderingen, geldt …

maartje toet

Blogs van oud-leerlingen

Hoe is het nu met … ? Je hebt je diploma gehaald, en dan? Ga je studeren en welke opleiding kies je dan? Of kies …

aankondiging_ouderraad_2023

15 Maart – thema-avond voor ouders – groot succes!

Op woensdag 15 maart organiseerde de ouderraad de jaarlijkse thema-avond. De aula zat vol met zo’n 270 enthousiaste ouders/verzorgers die op een leuke manier meer …