Nieuws

Correspondentie Corona

Soest, 6 november

Betreft: ons hybride onderwijs vanaf 9 november

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

De afgelopen twee weken brachten al onze leerlingen thuis door met het volgen van online les. De reden hiervoor was tweeledig; het aantal besmettingen een halt toeroepen en ondertussen hard werken aan een andere tijdelijke vorm van onderwijs, waarbij we leerlingen zo effectief mogelijk kunnen laten leren binnen de beperkingen van het coronavirus. Gelukkig kunnen we zeggen dat we in beide doelen geslaagd zijn. De afgelopen week zijn ‘maar’ zes leerlingen en twee docenten positief getest, dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de weken voorafgaand aan de herfstvakantie. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het plan voor hybride onderwijs dat wij vanaf maandag aanstaande, 9 november (start periode 2), zullen volgen. Ondanks onze inspanningen kan straks in de praktijk blijken dat het plan verbeteringen behoeft. We houden dit nauwlettend in de gaten en voeren aanpassingen door waar nodig en waar het kan.

Wat houdt het hybride onderwijs vanaf 9 november in?
Uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is dat we alle leerlingen op school willen zien, maar dan verspreid over de dag. Om dit te bewerkstelligen hebben we het volgende besloten:

 • De dag wordt verdeeld in twee blokken. Een ochtendblok van 8.30 tot 12.30 uur en een middagblok van 13.15-16.30 uur.
 • De onderbouw (klas 1, 2, 3H en 3V) volgt in het ochtendblok online vanuit huis les, in het middagblok zijn zij fysiek op school aanwezig. De bovenbouw (3M, en klas 4 t/m 6) juist andersom, ze zullen in het ochtendblok op school zijn en in het middagblok online de lessen vanuit huis volgen.
 • In principe worden alle theorielessen gegeven tijdens het online gedeelte van de dag; de praktijklessen (science, tekenen, handvaardigheid, LO, muziek, differentiatieuur en CKV) worden fysiek op school gegeven tijdens het gedeelte van de dag dat leerlingen op school aanwezig zijn.
  • o In de klassen 1 tot en met 4 wordt een keer per week op school een klassikaal mentoruur opgenomen.
  • In de onderbouw zal in de middag als deze leerlingen op school aanwezig zijn eenmaal per week één lesuur voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde worden opgenomen.
  • Alle bovenbouw leerlingen volgen dagelijks in de ochtend één theorieles fysiek op school in plaats van ’s middags online vanuit huis. Dit is nodig omdat de middag te kort is om alle theorievakken online te volgen.
  • o Examenklassen volgen ook theorielessen in de ochtend.
 • Het fysieke gedeelte wordt verder gevuld met keuzewerktijd voor alle vakken, VSU-uren voor de bovenbouw en toetsen. Keuzewerktijd gaat voor de onderbouw in vanaf 16 november; voor de bovenbouw leerlingen vanaf 9 november. Zie verderop in deze brief de uitleg over keuzewerktijd en de toetsen.
 • Alle lessen duren 45 minuten; de grote pauze tussen de twee blokken om naar school of huis te fietsen bedraagt 45 minuten. Mocht het voor uw zoon/dochter lastig zijn om dit binnen 45 minuten te redden, neem dan contact op met de teamleider.
 • Leerlingen hebben op elke dag dat hun mentor werkt aan het begin en het einde van de lesdag een GO-moment van 15 minuten geroosterd staan. Deze lessen staan geroosterd als een mentorles (ML). De mentor bepaalt welk moment hij/zij kiest en voor wie: klassikaal, deelgroepen of individueel. In deze momenten kunnen mentoren bijvoorbeeld (kleine) groepjes leerlingen helpen keuzes te maken in de keuzewerktijd. Brugklassers volgen drie GO-momenten per week.
 • De roosters voor periode 2 (van 9 november tot en met vrijdag 15 januari) staan vandaag einde dag online. Het kan zijn dat het lokaal pas zondag zichtbaar is.
 • Er volgt een evaluatiemoment tijdens de eerstvolgende studiedag. Deze stond gepland op dinsdag 17 november, maar aangezien dat te vroeg is om de keuzewerktijd te evalueren, hebben we besloten de studiedag te verplaatsen naar dinsdag 24 november.

Keuzewerktijd (KWT)
In de fysieke dagdelen, de dagdelen dat de leerlingen op school zijn, wordt er naast de praktijkvakken, mentorlessen, bepaalde vaklessen en eventuele toetsen ook keuzewerktijd (KWT) aangeboden. In een KWT-uur kiezen leerlingen uit een menu van vakken welk vak zij gaan volgen. Leerlingen kiezen deze uren op basis van interesse, efficiëntie (werk afmaken), of om nog eens een uitleg op te halen bij een docent. Leerlingen kunnen de docent in een KWT-uur fysiek treffen, mocht daar behoefte aan zijn. Het is ook mogelijk te kiezen voor zelfwerktijduren, waarbij een leerling in een studieruimte op school onder toezicht zelfstandig aan zijn of haar huiswerk kan werken. Hier horen ook de huidige VSU-uren van de bovenbouw bij. Voor bovenbouwleerlingen zijn er dus meer keuzes te maken. 

Keuzewerktijd voor leerlingen uit klas 1 t/m 3 en 4M
Leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 en 4M schrijven zich een week van tevoren in voor de KWT-uren via SOM. Iedere leerling dient zich in te schrijven voor minimaal 6 KWT-uren per week. Bij het kiezen van de KWT-uren mogen leerlingen geen tussenuur plannen. Leerlingen zijn elk lesuur op school actief aan het werk. Soms kan het zijn dat een KWT-uur vol is, dan kan een leerling een ander moment in de week voor dat vak kiezen. Het is ook mogelijk een vak meerdere keren per week te volgen.

Een docent kan helpen bij het kiezen van een geschikt KWT-uur. Docenten zullen in hun reguliere lessen bespreken wat leerlingen in de KWT-uren kunnen verwachten. Een docent kan een leerling ook indelen op een bepaald KWT-uur. Een gemaakte keuze kan nog gewijzigd worden tot 12.00 uur de dag ervoor.

Het volgen van KWT-uren is verplicht. Absentie wordt geregistreerd via SOM. Volgende week worden de leerlingen in mentorlessen op weg geholpen bij het inschrijven hiervoor. Vanaf 16 november zijn de KWT-uren te volgen.

Ook u als ouder/verzorger kan uw zoon/dochter helpen bij het kiezen van de uren. Binnen SOM en Zermelo zijn de gekozen uren zichtbaar in het rooster van de leerlingen. Zie dit instructiefilmpje over het inschrijven voor KWT-uren.

Keuzewerktijd voor leerlingen uit 4H, 5H, 4V, 5V, 6V
Voor tweede fase-leerlingen geldt dat zij vanaf 9 november via de gebruikelijke manier blijven werken met de stempelkaart. Het aantal stempels dat gehaald moet worden is aangepast aan het rooster van 45 minuten, dus het oude aantal * 60/45 en dan naar beneden afgerond. De leerlingen halen deze stempels in het ochtenddeel dat ze op school zijn.

Toetsen
Tot nu toe werden toetsweken alleen voor de bovenbouw georganiseerd. Dit gaan we vanaf periode 2 ook voor de onderbouw doen. Voor de toetsweken geldt: één fysieke toets per vak per periode. Online mag op meerdere momenten in een periode een toets gegeven worden. Het PTA voor de bovenbouw blijft gehandhaafd. Tijdens de toetsen vervallen de lessen. De toetsen in de toetsweek worden centraal en fysiek op school ingeroosterd per leerjaar/niveau.

Voor de onderbouw geldt dat voor de kernvakken en sommige andere vakken als uitzondering extra toetsen gegeven kunnen worden. Hiervoor is in het normale rooster in het ‘fysieke lesgedeelte’ tijd gereserveerd.

In de bovenbouw (leerjaren 3M en 4,5,6) hebben leerlingen één fysieke vakles per week. Dit lesuur zal ook gebruikt worden om toetsen af te nemen.

Aanpassingen in gedrag van leerlingen
Er zijn een aantal gewoontes die ten tijde van corona aangepast moeten worden. Deze aanpassingen in gedrag gaan niet vanzelf. Daaraan zullen we op school aandacht besteden maar we rekenen er ook op dat er thuis ook aandacht voor is.

Naar en van school

 • Leerlingen mogen conform de richtlijnen van het RIVM in tweetallen naar school en naar huis rijden. Grotere groepen zijn tijdelijk niet toegestaan.
 • We vragen leerlingen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van het lesuur op school aan te komen.
 • Als je je laatste lesuur of afspraak hebt gehad, verlaat je de school binnen 15 minuten.

Op school

 • Doe je mondkapje op. Zonder mondkapje heb je geen toegang tot school. De school verstrekt geen mondkapjes meer, je zult terug naar huis gestuurd worden om een mondkapje te halen. Wanneer je zit, mag je mondkapje af.
 • Meet je temperatuur wanneer je de school binnenkomt. Wanneer deze te hoog is, richt je dan tot een medewerker. Er zal nogmaals gemeten worden en indien nodig contact met thuis opgenomen worden.
 • Ontsmet je handen met alcohol. Er staat een alcoholdispenser bij de ingang om met één pompbeweging je handen te ontsmetten.
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers, maak ruimte voor een medewerker wanneer je deze in de gang tegenkomt. Dat betekent dat je op je omgeving moet letten wanneer je van het ene naar het andere lokaal loopt.

Pauzeren

 • Je kunt pauzeren in het lokaal waar je voor de pauze les in hebt. Heb je les gehad in een praktijklokaal, dan kun je pauzeren in de aula.
 • De kantine is geopend.

Absentie melden indien uw kind niet fysiek op school aanwezig kan zijn Het kan zijn dat uw zoon/dochter wel online lessen kan volgen maar doordat hij/zij in quarantaine zit niet naar school mag komen om de fysieke lessen te volgen. Het is van belang dat u uw kind dan absent meldt voor het fysieke dagdeel en dit duidelijk als opmerking bij het absent melden in het ouderportaal aangeeft. Alleen dan kunnen we de absentregistratie goed en volledig bijhouden. Is uw zoon/dochter ziek en niet in staat om onderwijs te volgen, dan meldt u uw kind ziek via de gebruikelijke manier via het ouderportaal.

Hoelang volgen we deze vorm van onderwijs?
Het hybride onderwijsplan dat er nu ligt geldt in ieder geval tot en met einde periode 2 (vrijdag 14 januari), waarbij we een evaluatiemoment gepland hebben tijdens de studiedag op dinsdag 24 november.

We hebben in het plan verschillende scenario’s opgenomen om snel te kunnen schakelen zonder ingrijpende veranderingen, mocht dat nodig zijn als de actuele situatie omtrent corona verandert. Zo kunnen we als de virusdruk is geminimaliseerd alle leerlingen weer naar school laten komen, waarbij de theorievakken dan ook weer fysiek worden gegeven. Als de virusdruk zorgelijker wordt en er 1,5 meter afstand wordt verlangd van de leerlingen, kunnen we de leerlingen die op school zijn verdelen over twee lokalen waar mogelijk of waar dit niet mogelijk is de leerlingen om de week of dag naar school laten komen.

We hopen u met deze brief een duidelijk beeld te hebben gegeven hoe ons onderwijs er vanaf 9 november voorlopig uitziet. We beseffen dat dit wederom veel flexibiliteit en inzet vraagt van onze medewerkers, leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s). We verwachten met de invoering van dit plan het aantal besmettingen gering te houden en de leerlingen het onderwijs te kunnen geven dat zij nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


Soest, 15 oktober 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Met deze laatste update voor de herfstvakantie informeren wij jullie graag over de huidige stand van zaken en de organisatie van ons onderwijs na de herfstvakantie.

Situatie corona
Net als vorige week zijn er vrijwel dagelijks enkele meldingen van positief geteste leerlingen. Tot en met vandaag tellen we 48 positief geteste leerlingen, waarvan er 30 ook weer beter zijn en les volgen. Het aantal thuis zittende leerlingen vanwege besmetting is weliswaar iets gedaald naar 18, maar het dagelijks optreden van nieuwe besmettingen onder leerlingen blijft een grote zorg. Helaas zijn er de afgelopen week ook weer 4 positief geteste collega’s bijgekomen, wat het totale aantal op 12 brengt. Hiervan zijn er pas 4 weer aan het werk; sommigen hebben lang nodig voor herstel en spreken van een pittig verloop, enkelen geven aan na de herfstvakantie weer aan de slag te kunnen. Daar zijn we heel blij mee, maar ook hier hebben we grote zorgen over de blijvende toenames. We wensen de zieke leerlingen en collega’s heel veel sterkte en beterschap.

Effecten corona op de organisatie
Inmiddels zijn we met 59 besmettingen, en daarbovenop ca. 200 leerlingen en 10 collega’s corona-gerelateerd afwezig, op een punt gekomen dat we ons afvragen in hoeverre we de school nog op een verantwoorde manier georganiseerd krijgen. Het lijdt geen twijfel dat het aantal besmettingen bij ons op school een zware wissel trekt op de gehele schoolpopulatie. Daarnaast kleurt de gemeente Soest, waar 60% van onze leerlingen vandaan komt, dieprood qua aantallen besmettingen.

Na de herfstvakantie: eerst twee weken online, daarna hybride onderwijs
Ondanks het feit dat scholen geacht worden fysiek onderwijs te geven, heeft elk schoolbestuur de vrijheid om haar eigen afwegingen te maken t.a.v. de organisatie van het onderwijs. Het plan om na de herfstvakantie hybride onderwijs te organiseren, met alle leerlingen elke dag op school (maar niet tegelijkertijd), blijft overeind. Het moment van invoeren wordt echter twee weken uitgesteld. Na de herfstvakantie geven we de eerste twee weken online onderwijs aan alle leerlingen (zowel onderbouw als bovenbouw), en daarna hybride.

In deze twee weken na de herfstvakantie (week 44 en 45), ziet het online lesrooster er als volgt uit, met lessen van 45 minuten:
1e 08.30-09.15 uur
2e 09.15-10.00 uur
3e 10.00-10.45 uur
Pauze 10.45-11.15 uur
4e 11.15-12.00 uur
5e 12.00-12.45 uur
Pauze 12.45-13.15 uur
6e 13.15-14.00 uur
7e 14.00-14.45 uur

Wij begrijpen dat twee weken volledig online les voor leerlingen en ouders een teleurstelling kan zijn. We zien op dit moment, mede door de ontwikkelingen in ons land van de afgelopen week, echter geen andere weg. Door deze maatregel is de schoolpopulatie in totaal drie weken niet op school; hiermee hopen we een ‘reset’ in besmettingen (en herstel van de huidige zieken) te kunnen bewerkstelligen, waarna we een frisse start kunnen maken. Door uitstel van hybride onderwijs met twee weken, geven we mede gehoor aan de behoefte van docenten om alles rondom lessen, lesinhoud en keuzewerktijd op een zodanige manier te organiseren, dat het hybride programma ‘staat’ en we het ook langere tijd kunnen volhouden.

Het hybride onderwijs zal dan ingaan vanaf periode 2, startend op maandag 9 november.

Natuurlijk blijft de school altijd open voor:
• leerlingen die thuis moeilijk online les kunnen volgen (graag aanmelden bij de teamleider);
• reeds geplande toetsen;
• eventuele belangrijke praktijkopdrachten voor de (voor-)examenklassen die in het schoolexamen zijn opgenomen.

Temperatuurmeters
Sinds gisteren staat bij de voor- en achteringangen van de school een temperatuurmeter op een standaard. Leerlingen en medewerkers kunnen hier voordat ze de school binnengaan vrijwillig via de pols hun temperatuur meten. Is deze te hoog (37,3 graden of hoger), dan kan er sprake zijn van verhoging of koorts en is er een kans dat de persoon corona heeft; het verzoek is dan om je af te melden bij de loge en direct naar huis te gaan. Het apparaat bewaart de metingen niet en deze kunnen ook niet worden gekoppeld aan een persoon.

Herfstvakantie en corona-gerelateerde ziekmeldingen
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het coronavirus samen met ons herfstvakantie neemt. Om het aantal besmettingen goed te kunnen blijven monitoren, willen we hiervan dan ook tijdens de herfstvakantie graag op de hoogte worden gehouden via de mail, naar absentie@griftland.nl.

Tot slot
We hopen dat komende herfstvakantieweek voor iedereen een gelegenheid is om even tot rust te komen; de verplichte beperking in sociale contacten zal daar vast behulpzaam bij zijn… Aan de zieke leerlingen en collega’s wensen wij nogmaals van harte beterschap en alle andere leerlingen en ouders wensen wij een fijne herfstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


Soest, 9 oktober 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Met deze update informeren wij jullie graag over de huidige stand van zaken en de organisatie van volgende week. Ook geven wij een eerste beeld van de veranderingen in ons onderwijsmodel, die na de herfstvakantie ingaan.

Situatie corona Tot en met vandaag tellen we in totaal 40 positief geteste leerlingen. Het goede nieuws is dat hiervan ook weer 24 beter zijn gemeld, waardoor er op dit moment 16 leerlingen thuis zitten vanwege een positieve test. We zien dat besmettingen veelal individuele gevallen in verschillende klassen zijn. Dat betekent dat er binnen klassen geen clusterbesmettingen plaatsvinden, wellicht mede doordat wij, naast de GGD, inmiddels zelf ook contactonderzoek doen.

Het totaal aantal positief geteste medewerkers bedraagt net als vorige week 8. Hiervan zijn er 5 weer aan het werk. We wensen de zieke leerlingen en medewerkers uiteraard veel beterschap.

Volgende week: TW1 op school, onderbouw ook op school Komende week, maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober, is de toetsweek voor de bovenbouw. Deze toetsen zullen fysiek op school afgenomen worden in vooral de LO-zalen 1, 2 en 3. Hiervoor zijn deze zalen en een aantal lokalen ingericht in een examenopstelling. De bovenbouwleerlingen komen alleen naar school om de toets te maken en verlaten daarna direct de school weer, of verblijven in de tweede-faseruimtes om zich op de volgende toets van die dag voor te bereiden. Het toetsreglement is inmiddels verspreid onder de leerlingen van de bovenbouw.

De onderbouw kan volgende week gewoon op school les volgen volgens rooster. Veel vakken sluiten een programmaonderdeel met een toets af.

Wij wensen al onze leerlingen veel succes met de laatste loodjes voor de herfstvakantie.

Na de herfstvakantie: hybride onderwijs met alle leerlingen elke dag op school Voorlopig hebben we nog te maken met de coronacrisis. Dat heeft ons doen besluiten het onderwijs na de herfstvakantie anders vorm te geven.

Met het oog op de social distancing zullen we na de herfstvakantie niet meer dan de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Wel gaan we zorgen dat alle leerlingen elke dag naar school kunnen.

Dat krijgen we voor elkaar door elke dag in tweeën te knippen met voor onder- en bovenbouw een ochtenddeel en na een grote pauze een middagdeel. In een van de twee dagdelen (ochtend of middag) volgt de leerling het onderwijs vanuit huis, op het andere dagdeel wordt de leerling op school verwacht.

Met deze uitgangspunten denken we, binnen de omstandigheden, een antwoord te hebben op de volgende eisen en wensen:

 • Alle leerlingen op school maar niet tegelijkertijd, waardoor minder kans op besmettingen op school;
 • Benutten van de mogelijkheden van de ruimtes in het gebouw (bijvoorbeeld voor het uitoefenen praktijkvakken);
 • Continuïteit van het onderwijs, met aandacht voor sociaal contact;
 • Speciale aandacht voor de examenklassen om de PTA’s te volbrengen;
 • Rust in de organisatie en flexibiliteit indien de omstandigheden daarom vragen: van hybride naar volledig online en terug.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, is de intentie om een langere periode met dit plan te gaan werken, uiteraard met ruimte voor tussentijdse aanpassingen. In november plannen we hiervoor een evaluatiemoment in, waarbij iedereen wordt betrokken.

Momenteel wordt verder gewerkt aan alle bijkomende aspecten (en dat zijn er veel), ook in samenwerking met MR en de Leerlingenraad. Verdere informatie volgt dan ook niet eerder dan eind volgende week. Wij vragen jullie begrip hiervoor.

Maandag 26 oktober extra studiedag: leerlingen vrij Het plan vraagt niet alleen aanpassingen van onze leerlingen en van ouders, maar zeker ook van onze docenten. Daarom lassen we maandag 26 oktober een studiedag in die nog niet op de kalender staat. Leerlingen hebben dus één dag langer herfstvakantie. Vanaf dinsdag 27 oktober starten we dan volgens het rooster met het nieuwe model, dat uiteraard ook in SOM en Zermelo wordt verwerkt.

Voor nu wensen wij iedereen een goed (en rustig) weekend.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector

Karel Hermans, plaatsvervangend rector


Brief 5 oktober 2020 Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, Afgelopen week zijn er enkele nieuwe coronabesmettingen bij onze leerlingen gemeld. Ook zijn er weer meer dan tien leerlingen terug op school. Het aantal leerlingen dat positief getest is op corona en nu thuis zit, schommelt momenteel rond de twintig. Deze week Om het besmettingsrisico bij ons op school zoveel mogelijk te verlagen, hebben we vorige week enkele maatregelen genomen. Om dezelfde reden zullen we deze maatregelen ook deze week hanteren. Dit betekent dat bovenbouwleerlingen vanaf dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober online vanuit huis onderwijs blijven volgen. Onderbouwleerlingen volgen deze week de lessen volgens het rooster op school. In de pauzes blijven de leerlingen in het lokaal en dragen zij mondkapjes bij bewegen door het gebouw. Volgende week Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober is de toetsweek voor de bovenbouw. Deze toetsen zullen fysiek op school afgenomen worden in de LO-zalen 1, 2 en 3. De bovenbouwleerlingen komen naar school om de toets te maken en verlaten daarna direct de school weer of verblijven in de tweede-faseruimtes om zich op de volgende toets van die dag voor te bereiden. Na de laatste toets verlaten ze het gebouw via een eigen uitgang. Als de situatie rondom besmettingen deze week stabiel blijft, kunnen tijdens de toetsweek voor de bovenbouw ook de onderbouwleerlingen gewoon op school komen en lessen volgen volgens het rooster. Uitzondering hierop zijn de LO-lessen die door ingebruikname van de LO-lokalen als toetslokalen grotendeels niet door kunnen gaan. Ziek/beter melden Verder willen we u als ouder/verzorger vragen school te blijven informeren als uw kind positief getest is, ook als hij of zij al thuis zit in verband met online les. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Wilt u altijd uw kind beter melden als hij/zij weer in staat is (online) lessen te volgen? Alleen dan houden wij overzicht op het aantal positief geteste leerlingen en kunnen we dit meenemen in ons plan van aanpak voor de komende weken. Deze week zullen we ons verder beraden over hoe we de toetsweek precies gaan organiseren en hoe wij na de herfstvakantie het  onderwijs willen vormgeven. Hierover volgt later meer. Tot besluit: we zijn trots op de inzet en flexibiliteit van alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Met vriendelijke groet, Kees Versteeg, rector Karel Hermans, plaatsvervangend rector  


Brief 28 september 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Afgelopen weekend hebben zich meerdere besmettingen voorgedaan, zowel onder leerlingen als medewerkers. Ook het aantal absentmeldingen vanwege quarantainemaatregelen is gestegen. Zoals we afgelopen vrijdag al schreven, zijn wij continu in overleg over de actuele situatie en de mogelijke onderwijskundige scenario’s die hieruit kunnen voortvloeien. Ook vanmorgen zijn wij bij elkaar gekomen om de huidige situatie te bespreken. Gezien het aantal thuiszittende leerlingen en medewerkers, de veiligheid van de hele schoolpopulatie en de organiseerbaarheid van het onderwijs hebben wij voor deze week de volgende beslissingen moeten nemen.

Bovenbouwleerlingen (klassen 4, 5 en 6):Voorlopig één week online les vanaf dinsdag 29 september tot en met maandag 5 oktober. Om minder leerlingen fysiek op school te hebben en omdat de besmettingen zich vooral voordoen in de bovenbouw, hebben we besloten alle bovenbouwleerlingen (klassen 4, 5 en 6) in elk geval deze week met ingang vanaf morgen (dinsdag) vanuit huis online onderwijs te laten volgen volgens het huidige 60 minuten-rooster. In de aanloop naar de toetsweek willen wij het 60-minuten rooster handhaven, zodat er voldoende tijd is om de stof te behandelen. De lessen worden online gegeven vanuit Microsoft Teams, op de manier zoals de leerlingen dat tijdens de periode vanaf half maart gewend waren. Praktijklessen gaan pas niet door als ze ook uit het rooster gehaald zijn. In andere gevallen zal er een opdracht van de docent zijn. Indien een online les niet gevolgd kan worden door ziekte of anderszins, dient de leerling hiervoor als altijd absent gemeld te worden, via het ouderportaal of wanneer dit niet werkt een e-mail aan absentie@griftland.nl .

N.B. Enkele leerlingen in de bovenbouw zonder klachten, voor wie het niet mogelijk is om deze week thuis goed onderwijs te volgen, bieden wij na overleg de mogelijkheid om, met oortjes in, de lessen vanaf school online te volgen. Dit kan bijvoorbeeld in de aula of brugklasaula, onder toezicht van onze studiehuismedewerkers. Havo- en vwo-leerlingen dienen zich hiervoor eerst te melden bij mevrouw Matthijsen (m.matthijsen@griftland.nl); mavoleerlingen bij de heer Van Dam (j.vandam@griftland.nl).

Vandaag zullen alle bovenbouwleerlingen gevraagd worden hun kluisjes leeg te halen.

Onderbouw (klassen 1, 2 en 3): Fysiek les op school vanaf dinsdag 29 september tot en met maandag 5 oktober. Pauzes in het lokaal. Alle onderbouwleerlingen blijven de lessen volgens het huidige rooster fysiek op school volgen. Tijdens de pauzes willen wij beweging zoveel mogelijk voorkomen, om deze reden zullen de leerlingen tijdens de pauzes de lokalen niet verlaten en in het lokaal waar zij op dat moment zijn de lunch nuttigen. Denkt u daarom er s.v.p. aan een lunchpakket vanuit huis mee te geven; er kan nu even niets bij de broodjescorner gekocht worden.

Mondkapjes weer terug Vanmorgen in de media werd het al genoemd: diverse deskundigen adviseren dat mondkapjes een rol moeten krijgen in de nieuwe coronamaatregelen, hun advies wordt gesteund door de voorzitters van verschillende veiligheidsregio’s. Wij volgen dit advies op. Ook wij hopen met het dragen van mondkapjes de verspreiding van het virus te kunnen beperken. Alle leerlingen en medewerkers moeten daarom vanaf morgen wederom een mondkapje dragen tijdens het lopen door de gangen. Zodra je zit in het lokaal mag het mondkapje af. Deze maatregel gaat vanaf morgen, dinsdag 29 september, tot nader order in.

Hoe verder? Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen niet leuk zijn. Maar op dit moment zien wij deze stappen als noodzaak en hopen wij dat het een positief effect heeft op de rust en veiligheid van uiteindelijk de hele school. We blijven de ontwikkelingen zowel extern als intern nauw volgen en verschillende scenario’s bespreken met betrekking tot fysiek, online en hybride onderwijs, voor zowel de korte als de langere termijn. We streven uiteraard in iedere situatie naar de best mogelijke vorm van onderwijs.

Kijken we naar de komende toetsweek van de bovenbouw (ma. 12 t/m vr. 16 oktober) dan is onze intentie om alle bovenbouwleerlingen fysiek op school te hebben om de toetsen op school te kunnen maken. Om te voorkomen dat het dan weer te druk wordt, volgen de onderbouwleerlingen tijdens deze toetsweek vanuit huis online onderwijs, vooralsnog volgens het huidige 60-minutenrooster. De toetsweek is echter pas over drie weken; hierover informeren we u dus in een later stadium.

We bevinden ons in een hectische tijd, waarin de situatie steeds weer verandert. Wat vandaag de juiste oplossing lijkt, kan morgen weer anders zijn. Dat vraagt om flexibiliteit. Hierdoor bekijken we iedere dag wat de komende weken nodig is. Vrijdag aanstaande zullen wij weer een update sturen voor de week van 5 oktober.

Wellicht ten overvloede, maar mocht het zo zijn dat uw kind besmet raakt of in contact is geweest met iemand die besmet is, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg                           Karel Hermans

rector                                     plaatsvervangend rector


18 september

De laatste dagen zijn steeds meer leerlingen volgens de regels van het RIVM in quarantaine. Het ziet er ook niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. Daarom hebben docenten de instructie gekregen om zo nodig in hun lessen digitaal contact te maken met de leerlingen die thuis lessen kunnen of moeten volgen. Op die manier hopen we zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden aan leerlingen die niet naar school mogen komen. Van elk uur dat we onderwijs verzorgen verwachten we van onze docenten een rapportage van de (online) aanwezige leerlingen.


Brief 11 september

Betreft: update coronaregels 

Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Inleiding  De kop is eraf, we zijn twee weken bezig; wat enorm fijn dat het schoolgebouw door de aanwezigheid van alle leerlingen eindelijk weer tot leven is gekomen. Langs deze weg een welverdiend compliment aan de leerlingen en medewerkers, die deze eerste periode zonder problemen gehoor hebben gegeven aan de regel om een mondkapje te dragen tijdens leswisselingen en bij het lopen door de school. Natuurlijk waren er ook leerlingen en ouders die hier bezwaar tegen hadden, maar op een populatie van 1.400 leerlingen was dit een zeer kleine minderheid.

Op het moment van schrijven van deze update hebben zich geen gevallen voorgedaan van besmetting van leerlingen of medewerkers met het coronavirus. Wel zitten er enkele leerlingen in quarantaine van wie een gezinslid besmet is. Ouders en leerlingen van de betreffende klas worden hierover door de teamleider geïnformeerd. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor medeleerlingen en docenten. Hierover lezen jullie verderop.

Nu de twee weken incubatietijd na terugkeer van mogelijk risicovolle vakantiebestemmingen voorbij zijn én we bewustwording hebben gerealiseerd in het gedrag van leerlingen en medewerkers, hebben we het volgende besloten.

Mondkapjes  Met ingang van aanstaande maandag 14 september hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen. Medewerkers en leerlingen mogen er op vrijwillige basis voor kiezen om het mondkapje te dragen. Los hiervan blijft onverminderd van kracht de anderhalve meter regel tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling, ramen en deuren van de lokalen altijd openhouden, handen desinfecteren bij binnenkomst in het gebouw, handen veelvuldig wassen, hoesten/niezen in de elleboog en bij klachten (zie punt 1 van het RIVM hieronder) thuisblijven en laten testen. Aan docenten die bijvoorbeeld in de klas rondlopen en aan medewerkers die dicht in de buurt van leerlingen of andere collega’s komen, wordt geadviseerd nog steeds het mondkapje te dragen, maar met ingang van maandag vervalt dus het verplichte karakter hiervan.

Let op: mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan behouden we ons het recht voor om de mondkapjesregel weer in te voeren. Hierover zal iedereen uiteraard tijdig worden geïnformeerd. Zorg dus dat er thuis mondkapjes op voorraad zijn.

In het lokaal  De vaste plattegrond in het lokaal, waarbij elke leerling zo veel mogelijk op dezelfde plek zit, blijft van kracht. In de bovenbouw probeer je zoveel mogelijk naast dezelfde leerling te zitten als eerdere lessen. Mocht er iemand besmet raken, verkleint dit de groep die in quarantaine moet. Je blijft in het lokaal zoveel mogelijk zitten.

Verduidelijking van de regel ‘thuisblijven’  In onze eerste nieuwsbrief (van 28 augustus) naar leerlingen en ouders stond het volgende: “Mocht jij of iemand anders uit het gezin klachten hebben, dan blijf je thuis.” Dit verdient een verduidelijking. We verwijzen hiervoor naar de site van het RIVM:

1. Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak?

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

2. Heb je ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.

3. Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.

De algemene regel voor scholen luidt dus: Leerlingen en medewerkers die zelf geen klachten hebben, maar gezinsleden hebben met milde klachten zoals onder punt 1, hoeven NIET thuis te blijven.

Leerlingen met klasgenoten die een test ondergaan  Het is ook niet de bedoeling en niet nodig om leerlingen van wie een klasgenootje een test ondergaat en die in afwachting van de uitslag thuis zit, van school weg te houden, als deze leerlingen zelf geen klachten hebben zoals beschreven onder punt 1. Waarom dit niet hoeft, staat hieronder nader uitgelegd.

Leerlingen met huisgenoten die positief testen op corona of leerlingen die zelf positief testen op corona  Volgens de richtlijnen van het RIVM (zie punt 3 hierboven) blijven gezinsleden van coronapatiënten thuis. Wat betekent dit voor de school? Het RIVM en de GGD geven aan dat het in zo’n geval niet nodig is dat andere leerlingen of de docenten van de klas uit voorzorg thuis blijven. Alleen gezinsleden en ‘nauwe contacten’ van iemand met corona, die gedurende 15 minuten op kortere afstand dan 1,5 meter contact hebben gehad, blijven thuis. Vanwege het lage risico op besmetting van kinderen en scholieren, beschouwt de GGD klasgenoten en leraren doorgaans niet als ‘nauwe contacten’. Bovendien houdt ons personeel 1,5 meter afstand van leerlingen.

Mocht blijken dat ook de leerling besmet is met het coronavirus, dan nog hoeven de overige leerlingen en docenten van de klas niet thuis te blijven. Reden hiervoor is dat de GGD bij elke coronapatiënt een bron- en contactonderzoek doet om vast te stellen wie in thuisquarantaine moet. Als iemand in thuisquarantaine moet, hoort hij dat persoonlijk. Er is daarom geen reden voor klasgenoten en docenten om in een dergelijk geval thuis te blijven. Het wordt mogelijk anders als er meer leerlingen of collega’s besmet blijken te zijn; in een dergelijk geval zullen wij in overleg met de GGD handelen.

Testen en toename lesuitval en absenties  Gelukkig merken we dat medewerkers en leerlingen zich laten testen bij klachten. Dit betekent echter wel dat ze hierdoor een paar dagen afwezig zijn. We hopen dat er binnenkort voorrang komt voor onderwijsmedewerkers bij het testen. In de maand oktober verwachten we meer medewerkers en leerlingen met onder andere verkoudheidsklachten. Daar waar mogelijk proberen we de lesuitval uiteraard te beperken. Indien mogelijk geven medewerkers die thuis zitten online les met een toezichthouder in de klas.

Onderwijs op afstand waar nodig en mogelijk  Leerlingen die thuis zitten vanwege quarantaineregels, zullen in overleg met de mentor kijken hoe afstandsonderwijs kan worden georganiseerd in het bestaande rooster. Ze kunnen werken aan school en waar mogelijk op afstand deelnemen aan de les in Teams.

Ventilatie  Op dit moment zijn we druk bezig om een aantal scenario’s uit te werken m.b.t. de ventilatie. Ramen en deuren staan tijdens de lessen zoveel mogelijk open om zo maximaal te kunnen ventileren. Laten we hopen op een mooie en lange nazomer. Ook als het kouder wordt zullen we de ramen en deuren open houden. Een warme trui in het kluisje is dan geen overbodige luxe.

Tot besluit  Om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers, volgen we de adviezen van RIVM en GGD. Meer informatie is hier te lezen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.

Bij vragen of twijfel overleggen wij met de regionale GGD. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon/dochter.

Voor nu wensen wij iedereen een fijn weekend.

Hartelijke groet,

Kees Versteeg

rector


Brief 28 augustus

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Komende week gaat de school weer van start. Wij hopen dat jullie ondanks de bijzondere omstandigheden hebben kunnen genieten van een fijne vakantie. Graag wil ik de nieuwe (brugklas)leerlingen en hun ouders namens alle medewerkers van harte welkom heten op het Griftland College. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen. Hier zullen wij alles aan doen.

Dat we weer beginnen met onderwijs na een vakantie lijkt heel normaal, maar dit jaar is het erg bijzonder. We gaan voor het eerst sinds 16 maart 2020 met alle leerlingen en alle medewerkers tegelijk naar school. Hier zijn we blij om. We hebben het afgelopen half jaar alles uit de kast gehaald om zo goed mogelijk onderwijs te organiseren. Echter, dit bleef altijd ‘the next best thing.’ Fijn om weer met iedereen op school te zijn en te kunnen werken met een regulier rooster.

Natuurlijk hebben we, net zoals jullie, ook zorgen over hoe het coronavirus zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Wij willen er als school alles aan doen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers. Hiervoor maken we gebruik van de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. Bovendien staan we in nauw contact met de regionale GGD.

Om bovenstaande voor elkaar te krijgen, is het van belang om een en ander met elkaar af te spreken. Als iedereen zich aan deze regels houdt, verwachten wij dat het zo veilig mogelijk is voor eenieder op school en kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk op school kan blijven plaatsvinden. Dat is voor iedereen het beste. We gaan daarbij uit van jullie verantwoordelijkheid en die van ons als medewerkers. We vragen jullie onderstaande regels goed door te nemen.

Thuisquarantaine  Als je het advies hebt gekregen in quarantaine te gaan, bijvoorbeeld omdat je in contact bent geweest met iemand die corona heeft of omdat je op vakantie was in een gebied met ‘code oranje’, moet je daadwerkelijk thuisblijven (10 dagen). Ouders/verzorgers nemen zo snel mogelijk contact op met de mentor en de teamleider. Als dit aan de orde is, zullen we ons best doen je thuis zo goed mogelijk aan je schoolwerk te zetten.

Docenten die thuis moeten blijven maar niet ziek zijn, zullen hun lessen digitaal vanuit huis geven. Het is ook daarom belangrijk dat je altijd je iPad/laptop bij je hebt.

Gezondheidsklachten Het blijft daarnaast cruciaal dat iedereen zich aan de basisregel blijft houden: mocht jij of iemand anders uit het gezin klachten hebben, dan blijf je thuis. Deze klachten kunnen neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak zijn. Mocht je klachten hebben, laat je testen. Blijf thuis tot je de uitslag hebt. Laat je ziekmelden door je ouders/verzorgers via het ouderportaal of bel de school via (035) 609 82 00. Ben je op school en twijfel je? Loop dan even langs bij je teamleider.

Hygiëne Alle hygiënemaatregelen die voor de vakantie golden, gelden nog steeds. Als je de school binnenkomt, desinfecteer je je handen met de gel die bij de deuren staat. Docenten maken bij binnenkomst hun werkplek schoon. Voor leerlingen is dat niet verplicht, maar het mag wel. Bovendien kunnen leerlingen bij binnenkomst in het lokaal ook hun handen extra desinfecteren. Daarnaast is het advies sowieso om vaak je handen te wassen, geen handen te schudden, te niezen en hoesten in je elleboog en niet aan je gezicht te zitten.

Afstand Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand meer te houden. Leerlingen moeten wel steeds minimaal 1,5 m afstand houden van al het personeel van de school. Ook de personeelsleden onderling houden 1,5 m afstand. Dit proberen we zo goed mogelijk te handhaven door in lokalen belijning aan te brengen waar de docent zit/staat, hier mogen leerlingen niet komen.

Ventilatie De ventilatie in het gebouw voldoet aan het bouwbesluit, maar niet aan de huidige ventilatienormen. Dit komt omdat ons gebouw in verschillende periodes is gebouwd. Om voldoende te kunnen ventileren zetten we te allen tijde ramen en deuren van de lokalen open. Dit betekent dat jullie je hier goed op moeten kleden. Het is bijvoorbeeld toegestaan om je jas aan te houden in de klas. In alle lokalen hangen CO2-meters, die de luchtkwaliteit monitoren. Elke les controleren we deze op gewenst niveau (rood/groen). Mochten de CO2-meters aangeven dat er meer geventileerd moet worden, dan zullen we hiernaar handelen.

Mondkapjes Mede in verband met de verouderde ventilatie, de smalle gangen in ons gebouw en vanwege het feit dat iedereen de afgelopen weken op verschillende plekken is geweest, verplichten wij in de eerste twee weken voor alle leerlingen en medewerkers het dragen van een mondkapje. Deze moet gedragen worden op het moment dat je het gebouw binnenkomt en jij je binnen het gebouw verplaatst. Dit geldt voor de openbare ruimtes zoals de hal, aula’s, pleinen, gangen, trappen, kleedkamers en personeelskamer. Deze regel geldt voor in ieder geval (tenminste) de eerste twee weken.

Op het schoolterrein buiten hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. Zodra je in het lokaal zit tijdens de les, kan het mondkapje af.

In sommige gevallen kan een individuele docent je in een lokaal verzoeken het mondkapje te dragen (bijvoorbeeld als er veel beweging is in de klas). Als een docent door de klas loopt moeten zowel docent als leerlingen mondkapjes op. Vanaf je eerste dag, dinsdag 1 september, is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze dien je zelf aan te schaffen en mee te nemen naar school.

Naar school Om het openbaar vervoer niet te zwaar te belasten, roepen wij leerlingen die wat verder weg wonen op zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen.

Lokaalwissel en begin van de dag Bij de eerste bel vertrek je als leerling direct naar het lokaal met een mondkapje op. Ben je in het lokaal en zit je op je (vaste) plaats, dan mag je mondkapje af. De docent verplaatst zich pas bij de tweede bel richting het lokaal. Daarnaast verlaat de docent 3 minuten voor het eind van elke les het lokaal (zo nodig), zodat de docenten zich in lege gangen naar een volgende plek kunnen begeven.

In het lokaal Ben je in het lokaal, dan ga je, in de onderbouw, zitten volgens een vaste plattegrond. Deze maakt je mentor en deelt deze met andere docenten. In de bovenbouw probeer je zoveel mogelijk naast dezelfde leerling te zitten als eerdere lessen. Mocht er iemand besmet raken, dan verkleint dit de groep die in quarantaine moet. Als je eenmaal zit in het lokaal, mag je je mondkapje afdoen (je mag hem ook ophouden). Je blijft in het lokaal zoveel mogelijk zitten. Daarnaast kunnen medewerkers ervoor kiezen gebruik te maken van kuchschermen of mondmaskers in de klas.

Pauze Als je je verplaatst naar je pauzeplek, heb je je mondkapje op. We adviseren je zoveel mogelijk om buiten op het schoolterrein pauze te houden. Daar mag je mondkapje af. Blijf je tijdens de pauze binnen, dan mag alleen je mondkapje af als je zit (dus niet als je staat of loopt).

Je kan weer bij je kluisje terecht en Zo-Vital verkoopt ook weer broodjes, uiteraard draag je  je mondkapje als je daar iets koopt. Vanzelfsprekend wordt er nergens gerookt op het schoolterrein en in de nabije omgeving van de school. Per 1 augustus is roken op het schoolterrein wettelijk verboden.

Ouders niet op school Voorlopig proberen we zo veel mogelijk extern bezoek te beperken. Dat betekent helaas ook dat we ouders niet in het gebouw zullen uitnodigen, tenzij het belang daarvan groot is. De gesprekken met ouders voeren we in de komende tijd zo veel mogelijk digitaal/ telefonisch. Over de invulling van de eerste ouderavonden half september verstrekken we binnenkort informatie.

Kwetsbare leerlingen/gezinsleden Mocht jij of één van je ouders/verzorgers tot één van de risicogroepen behoren, dan geldt dat ouders contact opnemen met de teamleider over het al dan niet naar school komen. Als je niet naar school kan komen vanwege coronamaatregelen, meld je dit eerst bij je teamleider. Vervolgens ga je thuis aan je schoolwerk en zoek je contact met een buddy in de klas gedurende de thuiswerkperiode.

Introductierooster dinsdag 1 september Anders dan andere jaren starten we de introducties op dinsdag 1 september niet in een aula, maar gaan jullie direct naar je lokaal. Daar heb je een introductie van je mentor met je klas. Voor de nieuwe brugklasleerlingen geldt dit niet. Zij starten wel gezamenlijk in de aula. Op de site kun je zien waar je verwacht wordt. Vanaf maandag staat dit rooster ook in Zermelo. Vanaf woensdag 2 september starten de lessen weer volgens rooster.

Begin- en eindtijden per jaarlaag

 AanvangEindtijdStartlocatie
Brugklassen09.00 uur14.00 uurAula
2 mavo08.30 uur10.30 uur Lokalen
3 mavo09.00 uur11.00 uurLokalen
4 mavo09.30 uur11.30 uurLokalen
2 havo 10.30 uur12.30 uurLokalen
3 havo 11.00 uur13.00 uurLokalen
4 havo09.30 uur15.30 uurLokalen
5 havo10.00 uur13.30 uurLokalen
2 vwo 08.30 uur10.30 uurLokalen
3 vwo 11.30 uur13.30 uurLokalen
4 vwo10.00 uur12.00 uurLokalen
5 vwo / 6 vwo11.30 uur13.00 uurLokalen

0-meting Vanwege de coronacrisis en alle omstandigheden die daaruit voortvloeiden heb je niet op de gebruikelijke manier het onderwijs kunnen volgen. We zijn dan ook benieuwd hoe ver je gevorderd bent in je ontwikkeling.Wij zullen de komende weken middels citotoetsen en andere toetsen vaststellen of er leerlingen zijn die achterstanden hebben opgelopen. De citotoetsen zullen plaatsvinden in de brugklassen, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo. De moeilijkheidsgraad is afgestemd op het niveau van de leerlingen. De prestaties worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van leerlingen van hetzelfde schooltype. In de overige klassen zullen we werken met eigen materiaal.

Indien er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, zullen wij ruimte inplannen om deze achterstanden weg te werken.

Wij vinden het van belang jullie erop te wijzen, dat we de scores van het leerlingvolgsysteem van het CITO niet gebruiken voor overgangsvergaderingen en –beslissingen. Overgangsbeslissingen nemen wij op basis van rapportcijfers volgens onze overgangsnormen.

Tot slot Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. We proberen op deze manier de kans zo groot mogelijk te maken om het onderwijs voor iedereen zoveel mogelijk regulier te laten plaatsvinden en lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

Voor nu kijken we er vooral naar uit om iedereen weer te zien. We gaan er met elkaar het beste van maken. Het zal opnieuw een jaar worden waar er van iedereen flexibiliteit en verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Mocht er iets veranderen, informeren wij jullie hier uiteraard over.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met je betreffende teamleider.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg

rector

Ons laatste nieuws

bonjour-magic-word

Gezocht: docent Frans

Wij zijn per direct op zoek naar een tweedegraads docent Frans. Lijkt het je leuk om als docent Frans op het Griftland College te komen …

welkom

Rooster introductiedag dinsdag 31 augustus

Dinsdag 31 augustus gaat de school weer van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Wij verheugen ons erop om alle …

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …