Pagina onderwerp

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Toelichting

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens vakantie, opgelegd door de werkgever
Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. Als de aard van het beroep van de ouders/verzorgers daartoe aanleiding vormt, kunt u voor maximaal 10 schooldagen extra verlof per schooljaar aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van een piekdrukte, zoals in de agrarische sector of in de horeca. Hieronder valt niet: afspraken met collega’s of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld om werkorganisatorische redenen.

Als u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen, moet u daarvoor tijdig (zo mogelijk 8 weken van tevoren) een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. U dient een verklaring van uw werkgever bij te voegen om uw verzoek te ondersteunen.

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:

  • uw kind krijgt geen verlof gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar;
  • uw kind krijgt niet langer dan 10 dagen extra verlof;
  • uw kind krijgt maximaal één keer per schooljaar extra verlof.

Als uw verzoek niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het door de school afgewezen.

Gewichtige omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar of minder
Extra verlof dat niet is bestemd voor vakantie kan worden aangevraagd wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn:

  • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan;
  • verhuizing (maximaal 1 dag);
  • huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (maximaal 1 dag);
  • bij het overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (maximaal 4 dagen);
  • bij een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (maximaal 1dag);
  • calamiteiten.

Het verlof kan voor maximaal 10 dagen worden verleend. De school beslist wat redelijk is.

Gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar
Als u voor meer dan 10 schooldagen extra verlof wilt aanvragen, dient u dat verzoek schriftelijk en bij voorkeur 8 weken van tevoren bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest in te dienen. Die zal het verzoek alleen goedkeuren als er zeer speciale omstandigheden zijn.

Gemeente Soest, postbus 2000, 3760 CA Soest, tel. (035) 6093411.

De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt door de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opgemaakt, dat doorgestuurd wordt aan de Officier van Justitie. In Nederland zijn kinderen vanaf hun 5e verjaardag tot en met het schooljaar waarin ze 17 jaar worden, leerplichtig.

Het verzuimprotocol kunt op de website nalezen.

Ons laatste nieuws

Scherm­afbeelding 2023-09-18 om 10.28.07

Uitnodiging Inspiratieavond – “Help, mijn kind zit de hele dag achter een scherm!

Uitnodiging Inspiratieavond SWV de Eem – dinsdag 3 oktober 2023 “Help, mijn kind zit de hele dag achter een scherm!” Gamen is de nummer 1 …

Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 10.46.27

Telefoon in kluisje

Vanaf 1 januari 2024 worden mobiele telefoons landelijk verboden in de klas. Het Griftland College kiest ervoor om met de start van het schooljaar 23-24 …

welcome-back-to-school-poster-vector-16377073

Introductierooster

De zomervakantie is bijna voorbij. We kijken ernaar uit iedereen weer op school te zien en verwelkomen alle nieuwe leerlingen. Het nieuwe schooljaar starten we …