Nieuws

Corona en ons onderwijs

Corona en ons onderwijs 1

Hieronder leest u de correspondentie aan ouders/verzorgers en leerlingen over corona en ons onderwijs. 


Soest, 1 april 2021
Betreft: Update onderwijs vanaf di. 6 april 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Via deze brief informeren wij jullie over ons onderwijs voor de periode na Pasen. De hybride lessen zoals we die op dit moment geven, zullen tot nader bericht verlengd worden. De helft van de klas volgt de les thuis online en de andere helft woont de les op school bij, uitgezonderd examenleerlingen die tot aan de meivakantie alle lessen fysiek op school volgen.
Het aantal positieve testen onder leerlingen en medewerkers is gelukkig heel beperkt.

Dinsdag 6 april: start nieuw rooster, inclusief LO-lessen
Het nieuwe rooster gaat op 6 april in; wederom is dit een 45-minutenrooster. Nieuw is dat nu ook de LO-lessen weer in het rooster opgenomen zijn.
De LO-lessen zullen zo veel mogelijk buiten plaats vinden. Omkleden kan in de kleedkamers. Tijdens het omkleden vragen we ook juist dan de coronaregels na te leven, dus houd afstand van elkaar; dit moet makkelijk mogelijk zijn met halve klassen.

Woensdag 14 april studiedag: alle leerlingen vrij, studieruimtes open
Tijdens de komende studiedag zullen wij ons o.a. bezighouden met het nieuwe schoolplan en ons onderwijs tot 2025.
Er zijn deze dag geen lessen, voor leerlingen die rustig willen studeren of aan opdrachten willen werken zijn de brugklasaula (voor de onderbouw) en de Mediatheek, het samenwerkingslokaal en het bètalab (voor de bovenbouw) geopend en bemand door onderwijsondersteunende medewerkers van 08.30 tot 14.45 uur.

Excursies en projectweek onderbouw (17 t/m 21 mei)
Ook voor de laatste periode van dit jaar zijn we helaas genoodzaakt alle buitenschoolse excursies te annuleren.
De projectweek voor de onderbouw gaat wel door en hiervoor zijn we momenteel druk bezig met alle voorbereidingen. Natuurlijk zullen alle onderdelen coronaproof georganiseerd worden.

Remediëring- en inhaalprogramma’s
Er worden in afdelingen in overleg met docenten programma’s ontwikkeld om leerlingen die een inhaalslag willen maken daarvoor in de gelegenheid te stellen.
Die programma’s worden in de afdelingen op maat voor de doelgroep opgesteld en verschillen daardoor van elkaar. Zo komt er voor de brugklas en de klassen 2 mavo en 2/3 havo/vwo een Lenteschool voor de kernvakken in de tweede week van de meivakantie en krijgen de leerlingen van 3 mavo tijdens de projectweek een inhaal-/reparatieprogramma aangeboden.
In de tweede fase worden al langer met behulp van bijlesdocenten extra programma’s aangeboden. Voor hen zal er tevens een Zomerschool komen aan het einde van het schooljaar.

Vanuit de afdelingen worden ouders en leerlingen nader geïnformeerd over deze programma’s.

Eco-Schools: de aftrap
Op 30 maart zijn we officieel gestart met ‘Eco-Schools’.
Dit is een organisatie die scholen uitdaagt duurzamer te worden op gebieden als energie, afval en water. De leerlingen staan hierbij centraal en spelen een belangrijke rol in dit proces.
Als het lukt om binnen 2 jaar te ‘verduurzamen’, dan ontvang je een groene vlag. Er doen wereldwijd 69 landen en 52.000 scholen mee. Hiervan hebben 17.000 scholen al die groene vlag. Zo’n groene vlag is maar 2 jaar geldig, dus wil je de vlag behouden, dan moet je je continu verbeteren.

Nieuwbouw
Zoals inmiddels ook gepubliceerd in de Soester Courant, heeft de Gemeenteraad van Soest ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan.
In een IHP regelen gemeente en onderwijsbesturen voor PO (primair onderwijs), SO (speciaal onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs) de huisvesting voor de komende jaren. Rekening houdend met de verschillende visies, prognoses van het aantal leerlingen en de staat van de gebouwen worden er afspraken gemaakt over eventuele nieuwbouw voor de individuele scholen.
Het Griftland College is voor een groot gedeelte van het gebouw al meer dan 40 jaar oud. Natuurlijk proberen wij het gebouw zo goed mogelijk te gebruiken en te onderhouden, maar er is al meerdere jaren een wens tot nieuwbouw. Wij waren dan ook erg blij met het besluit tot instemming met dit IHP van de Raad. Hierin staat namelijk dat het Griftland College in aanmerking komt voor volledige nieuwbouw, gereed in 2026 en zo mogelijk een jaar eerder: 2025.
Op welke plek en in welke vorm ligt op dit moment allemaal nog open, maar dit vinden we wel een nieuwtje om blij van te worden in deze onzekere tijden. De komende maanden zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de planvorming. Wordt vervolgd en nee, het is geen 1 april grap…

Tot zover weer de update. Zodra er vanuit Den Haag nieuwe mededelingen komen, sturen wij weer een nieuwe update.
Fijne paasdagen!

Met vriendelijke groeten,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector

 


Soest, 12 maart 2021

Betreft: Update hybride onderwijs ma. 15 maart t/m ma. 5 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We zijn inmiddels ruim een week ‘open’ en we hebben in deze week veel blije gezichten gezien. Heel fijn om onze leerlingen weer op school te kunnen zien en spreken. We merken wel dat er voortdurende aandacht nodig blijft om leerlingen aan te sporen in het opvolgen van de coronarichtlijnen, waarbij vooral de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen leerlingen om die aandacht vraagt. Wij denken dat het zou kunnen helpen als hier thuis over gesproken wordt.

In de voorjaarsvakantie hebben we via de mail het hybride onderwijsplan toegelicht tot en met vandaag, vrijdag 12 maart. In deze brief informeren we u over de planning tot en met maandag 5 april.

Planning maandag 15 maart t/m maandag 5 april

Maandag 15 en dinsdag 16 maart

Klassen 4, 5 en 6: laatste dagen toetsweek.

 

Klassen 1, 2 en 3: hybride les volgens 45- minutenrooster.

Vanaf woensdag 17 maart t/m donderdag 1 april

Alle klassen behalve examenklassen: hybride les volgens 45-minutenrooster.

 

Examenklassen: fysiek op school les met de hele klas volgens 45-minutenrooster.

Donderdag 1 april: paasviering

Op donderdag 1 april vinden de paasvieringen klassikaal online plaats onder leiding van de mentor. Hiervoor wordt nog een rooster gemaakt.

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april

Vrije dagen i.v.m. Pasen.

Voor de uitgangspunten van het hybride onderwijsplan en de (corona)regels met betrekking tot de fysieke aanwezigheid van leerlingen op school, verwijzen wij nogmaals naar onze mail van woensdag 24 februari. In de week van 29 maart zullen wij weer een update sturen van de plannen na 5 april. We volgen hierin de data van de persconferenties.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Online onderwijs en motivatie; uw hulp hebben we hard nodig!

We merken dat het voor leerlingen steeds lastiger wordt om tijdens de online lessen de motivatie op peil te houden. We hebben met onze docenten gebrainstormd en de nodige afspraken met elkaar gemaakt hoe we de ‘thuiszittende’ leerlingen hierbij kunnen helpen en hoe we hen meer bij de fysieke lessen kunnen betrekken. Ook uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken, bijvoorbeeld door met uw zoon of dochter samen te bedenken wat hem of haar kan helpen om de lessen aandachtiger te volgen en wat uw rol hierbij kan zijn. Te denken valt aan hulp bij het tijdig opstaan, het aannemen van een actieve houding bij het volgen van de lessen of het creëren van een fijne studieplek met zo min mogelijk afleiding, concentratietips, etc.

Ook willen we u vragen naar uw kind toe positief te blijven over de online lessen, ook als u kritische feedback heeft. Nieuw in deze tijd is dat docenten tijdens de les ineens zichtbaar zijn voor anderen dan alleen de leerlingen. Een discussie met uw zoon of dochter over een docent kan voorkomen, maar graag benadrukken we nogmaals het belang van samen optrekken in de driehoek ouder/school/kind, wat de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert. Mocht u hierover overleg wensen, neemt u dan contact op met de mentor.

Het is cruciaal dat we ons met zijn allen blijven inzetten om de motivatie van onze leerlingen op peil te houden, zeker nu het ernaar uitziet dat hybride onderwijs nog niet snel beëindigd gaat worden. De leerlingen kunnen onze en uw steun daarbij hard gebruiken.
Met vriendelijke groeten,


Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


Soest, 24 februari 2021

Betreft: Heropening school en hybride onderwijs vanaf 1 maart 2021

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen,

Zoals gisteravond bekendgemaakt tijdens de persconferentie, mogen middelbare scholen hun deuren weer openen per 1 maart. Daar zijn we heel blij mee, niet in de laatste plaats omdat we hierop al voor de vakantie hadden ‘voorgesorteerd’. Hoewel de minimale eis is om één dag per week op school te zijn, kiezen wij ervoor om alle leerlingen gemiddeld 2,5 dag per week op school te laten komen, volgens het systeem dat we vorige week al hadden gecommuniceerd.

Wel hebben we rekening te houden met de regels die opgelegd zijn om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen. Om dat te realiseren hebben we de inzet van alle leerlingen, ouders en medewerkers nodig, we rekenen op ieders medewerking.
Hieronder de nadere uitleg over het hybride onderwijs in de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie, van maandag 1 maart t/m vrijdag 12 maart.

Uitgangspunten hybride onderwijs ma. 1 t/m vr. 12 maart:

1.We moeten gaan lesgeven op anderhalve meter. In verband hiermee worden de komende twee weken de onderbouwklassen in tweeën gesplitst: elke groep volgt de ene dag op school les, de andere dag thuis, volgens de verdeling week 1 ma/wo/vr, week 2 di/do, en voor de andere helft van de klas andersom. Deze verdeling wordt door de mentoren gemaakt (zie ook punt 5: buddysysteem).

2. De bovenbouwleerlingen (klas 3M, 4H, 4/5V) m.u.v. de examenklassen hebben ter voorbereiding op de toetsweek (die start op ma. 8 maart) volledig online les volgens het 45-minutenrooster. Voor de rust en continuïteit verdient volledig online les deze week de voorkeur boven hybride les met de clustergroepen in tweeën gesplitst. Zie ook punt 12 over toetsweek 3.

3. Examenklassen blijven in hun geheel in de grote ruimtes les krijgen, net als nu. Hiervoor worden gebruikt: lokaal 49/50, de BK-aula, de aula en LO 1, 2, 3 en 4. Let op: alleen op maandag 1 maart hebben de examenklassen de hele dag online les i.v.m. de activiteiten voor de onderbouw op 1 maart.

4. We hanteren voor de klassen in de onderbouw zo veel mogelijk een vaste plattegrond in het lokaal: ondanks de anderhalve meter en de halve klassen zit elke leerling ook op een vaste plek. Daarmee kunnen we bij eventuele besmettingen het aantal leerlingen dat als gevolg daarvan in quarantaine moet, zo klein mogelijk houden.

5. We hanteren in de onderbouw zo veel mogelijk een buddysysteem: omdat de klas in tweeën wordt gesplitst, wordt door de mentor elke leerling op school gekoppeld aan een (vaste) leerling thuis; zij maken online contact. Via de iPad van de buddyleerling kan de leerling thuis via een chatfunctie contact hebben met de leerling op school en zo bijv. vragen stellen aan de docent en samenwerken. Om te veel geluiden en galm te vermijden, hebben de leerlingen zowel in de klas als thuis hun microfoon in principe uitstaan, tenzij de docent anders zegt. Neem dan ook altijd oortjes mee naar school. De docent zet alle leerlingen die thuis zitten in de vergadering en geeft zijn/haar les hybride via de camera en microfoon van zijn MacBook.

6. We geven les volgens het 45-minutenrooster. De docent geeft aan wanneer de les geëindigd is; we werken als pilot tijdelijk zonder schoolbel, om de loop tegelijkertijd door de gangen zo veel mogelijk te beperken.

7. Elke docent heeft de mogelijkheid om aan het einde van zijn lesdag tijd in te plannen voor extra begeleiding op school of online; op afspraak op wens van een (groepje) leerling(en) of de docent zelf. Dit kan i.v.m. de kortere lestijd door het 45-minutenrooster.

8. We hanteren net als bij de heropening op 2 juni 2020 een systeem met gescheiden ingangen en domeinen, zie hiervoor de plattegronden in deze bijlage. De verdeling van de in- en uitgangen is als volgt:

8a   In- en uitgangen en fietsenstallingen

 • Zet je fiets in de voor jouw klas aangewezen fietsenstalling (niet anders dan voorheen) en houd afstand van de andere leerlingen en fietsen op het schoolterrein. Brommers en scooters parkeren ook op de gebruikelijke plaats op het parkeerterrein.
 • De hoofdingang is de in- en uitgang voor de medewerkers en de vwo-leerlingen.
 • De achteringang is de ingang voor havo- en mavoleerlingen. De linkerdeur (van buitenaf gezien) is de mavo-in- en uitgang, de rechterdeur (aan de andere kant van het trappenhuis) is de havo-in- en uitgang.
 • De ingang bij de Rebound-ruimte is de ingang voor de brugklassen. Vanuit hun gewone plek in de fietsenstalling lopen zij over het pad aan de achterzijde van de school naar de ingang bij de Rebound (op de plattegrond staat nog ‘dojo’ in de betreffende ruimte).

8b   Domeinen
Leerlingen blijven zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal, docenten komen daarheen. In gangen lopen we zo veel mogelijk rechts, op anderhalve meter.
De indeling in domeinen is als volgt:
• Mavoleerlingen hebben les rondom het mavoplein.
• Havoleerlingen hebben les rondom het havo/vwo-plein.
• Vwo-leerlingen hebben les van lokaal 40 t/m 50.
• Brugklasleerlingen hebben les van lokaal 140 t/m 150.

9. Praktijkvakken vinden zo veel mogelijk plaats in het praktijklokaal (te/ha, muziek, science, practica natuur-scheikunde-biologie).

10. Alle LO-lessen vervallen in periode 3. De LO-lokalen worden gebruikt voor lessen aan de examenklassen en voor toetsweek 3. Vrijkomende uren worden waar mogelijk dichtgeroosterd om tussenuren te vermijden. Wel vinden er vanuit de LO-docenten sportieve challenges plaats online. Er wordt momenteel gekeken naar aanvullende sportmogelijkheden buiten op het sportveld tijdens en na schooltijd.

11. Toetsweek 3 voor de hele bovenbouw (klas 3M en de klassen 4/5/6) vindt fysiek op school plaats vanaf maandag 8 maart, in elk geval t/m vrijdag 12 maart (voor sommige klassen langer). Tijdens deze toetsweek krijgt de hele onderbouw (klas 1, 2, 3H/V) hybride les volgens het 45-minutenrooster.

12. Leerlingen pauzeren zo veel mogelijk in het lokaal o.l.v. de docent van het daaraan voorafgaande uur. I.v.m. de beperkte bewegingsvrijheid is pauzeren buiten ook toegestaan. Leerlingen moeten wel altijd het gebouw in en uit via hun eigen ingang, mogen niet in gangen of pleinen samenkomen of blijven hangen, maar gaan direct via de kortste route naar buiten en weer terug naar hun lokaal of studieruimte.

13. Kluisjes worden niet gebruikt i.v.m. het beperken van loopbewegingen in de gangen; jas en tas gaan dus mee het lokaal in. Voor TW3 gelden aparte instructies.

14. Leerlingen brengen eventuele tussenuren gesurveilleerd door in daarvoor aangewezen / ingeroosterde lokalen of studieruimtes.

15. De broodjescorner van Zo-Vital blijft vooralsnog gesloten.

16. Voor de Rebound leerlingen verandert er niks, zij komen dagelijks op school in de Rebound ruimte (voormalige dojo).

17. In tegenstelling tot eerdere berichten, wordt de noodopvang voor bepaalde groepen leerlingen opgeheven. Omdat alle leerlingen nu weer gedeeltelijk naar school kunnen, zullen wij dit vooralsnog niet meer aanbieden zoals voorheen.
Alle bovenbouwleerlingen in de noodopvang (incl. 3M) volgen van maandag 1 t/m vrijdag 5 maart tot aan de toetsweek online onderwijs vanuit huis (zie ook punt 2).
Alle onderbouwleerlingen in de noodopvang volgen van dinsdag 2 t/m vrijdag 12 maart elke dag onderwijs volgens het hybride onderwijsmodel, maar wel dagelijks op school: de ene dag met de ene helft van de klas, de andere dag met de andere helft. Dit wordt zo ingedeeld door de mentor of teamleider. Maandag 1 maart volgen zij het sociale programma mee met hun klas (zie pag. 4).

Gedragsregels en handhaving
Tot zo ver de uitgangspunten voor de herstart van ons fysieke onderwijs. Hoewel er regels en beperkingen gelden, hopen we dat iedereen blij is om meteen na de vakantie weer zo’n 2,5 dag per week naar school te kunnen. Uiteraard geldt dat we ons met z’n allen aan de gestelde regels zullen moeten houden, met het oog op ieders veiligheid. We denken hierbij ook aan de gezondheid van onze docenten en medewerkers, die graag weer willen beginnen, maar dat het liefst zo veilig mogelijk doen. Dus: houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, loop rechts, draag een mondkapje bij verplaatsing binnen het gebouw, was en desinfecteer regelmatig je handen en volg de hierboven gestelde uitgangspunten. Wij zullen hier ook echt op toezien. Mocht blijken dat een leerling zich onvoldoende aan de regels houdt, dan zullen wij deze leerling naar huis sturen om het onderwijs verder thuis te volgen.

Maandag 1 maart: activiteitendag onderbouw (klas 1, 2 en 3 H/V), bovenbouw (3/4M, 4/5H, 4/5/6V) volledig online les
De informatie hierover is onveranderd t.o.v. de brief van 18 februari. Aangezien de leerlingen zo lang thuis hebben gezeten vinden wij het van belang dat in eerste instantie de onderbouw een sociale activiteit met de hele klas onderneemt.
Daarom nodigen we klas 1, 2 en 3 H/V (3M hoort bij de bovenbouw) om op maandag 1 maart beurtelings een blok van maximaal 2 uur met de hele klas naar school te komen voor een activiteit op anderhalve meter; het gewone rooster vervalt die dag voor deze klassen. Er staan al allerlei leuke activiteiten gepland. Meer informatie hierover volgt per klas via de mentor of teamleider. De brugklassen zijn op 1 maart welkom op school van 08.30 tot 10.30 uur, klas 2 van 11.00 tot 13.00 uur en klas 3 H/V van 13.30 tot 15.30 uur.

Coronaregels bij positieve test leerling of medewerker
Als er een leerling of medewerker positief wordt getest, vindt er i.s.m. de GGD bron- en contactonderzoek plaats. Alle medeleerlingen en/of collega’s die zijn geïdentificeerd als categorie 2-contact van de persoon met COVID-19 gaan in quarantaine en volgen (of geven ingeval van docent) thuisonderwijs. Vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling (en indien geen klachten) kunnen zij zich laten testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. Als de leerling in quarantaine eerder klachten krijgt, moet hij/zij zich eerder laten testen. Als deze test negatief is, volgt opnieuw een test op dag 5.

Wat is een ‘categorie 2-contact’? Dit zijn de leerlingen die in hetzelfde groepje waren ingedeeld, of naast wie de besmette leerling of medewerker zit of heeft gezeten op minder dan 1,5 meter afstand gedurende 15 minuten of langer tot twee dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten bij de positief geteste leerling, of met wie de leerling/medewerker nauw heeft samengewerkt.

De overige groeps-/klasgenoten en medewerkers (minder dan 15 minuten en/of meer dan 1,5 meter van elkaar in eenzelfde ruimte) worden beschouwd als overig, niet nauw contact (categorie 3).

Meer informatie staat op de site van het RIVM: https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen-13-tot-18-jaar-vo

Tot besluit
Tot zover de uitleg over ons onderwijs tot en met vrijdag 12 maart nader toegelicht. In de week van 8 maart zullen wij nadere berichten doen uitgaan over de plannen vanaf 15 maart en verder. Voor vragen neem contact op met de mentor of teamleider. Voor nu wensen wij iedereen nog een heel fijne resterende vakantieweek!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


18 februari 2021

Betreft: Update onderwijs en coronamaatregelen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

De voorjaarsvakantie staat voor de deur; na zeven weken online les (behalve voor de examenklassen die wel op school waren) ongetwijfeld een welkome pauze na alle schermtijd.

Persconferentie 23 februari: middelbare scholen ‘open’?
Tijdens de vakantie, op dinsdag 23 februari, verwachten we weer een persconferentie vanuit Den Haag. We hopen natuurlijk dat daarin wordt aangekondigd dat ook de middelbare scholen vanaf 1 maart weer ‘open’ mogen, in welke vorm dan ook.

Wij hebben ons de afgelopen weken in elk geval wel vast voorbereid op dit scenario. Daarvan willen we nu, onder voorbehoud van de persconferentie, enkele hoofdlijnen met jullie delen.

Plan voor hybride onderwijs vanaf 1 maart
Mochten de middelbare scholen inderdaad weer op 1 maart hun deuren mogen openen, dan gaan we ervan uit dat dit alleen mag als leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar les kunnen krijgen.

Daarom denken wij aan het wederom invoeren van hybride onderwijs volgens het 45- minutenrooster, waarbij na de vakantie alle klassen/groepen in tweeën (groep A en B) worden gesplitst en leerlingen de ene dag op school les krijgen en de andere dag thuis. We denken aan de verdeling week 1 ma/wo/vr op school, week 2 di/do op school.
Voor de andere helft van de groep geldt dat natuurlijk andersom. Door middel van een buddysysteem in de onderbouw zal de mentor leerlingen aan elkaar koppelen, waarbij de ene leerling fysiek op school is, en de ander thuis. Als tweetal kun je zo samenwerken tijdens de les.

Verder hebben we nagedacht over andere mogelijkheden om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren tussen de leerlingen die op school zijn, bijv. vaste zitplekken binnen de lokalen, gescheiden ingangen en domeinen per afdeling, etc.

Onderbouw (klas 1, 2 en 3H/V): maandag 1 maart activiteitendag, vanaf dinsdag 2 maart hybride les
Aangezien de leerlingen zo lang thuis hebben gezeten vinden wij het van belang dat, zodra we weer de deuren mogen openen, de onderbouw een sociale activiteit met de hele klas onderneemt.
Daarom nodigen we klas 1, 2 en 3 H/V (3M hoort bij de bovenbouw) vast onder voorbehoud uit om op die maandag beurtelings een blok van maximaal 2 uur met de hele klas naar school te komen voor een activiteit op anderhalve meter; het gewone rooster vervalt die dag voor deze klassen.
Meer informatie hierover volgt per klas via de mentor of teamleider. De brugklassen zijn op 1 maart welkom op school van 08.30 tot 10.30 uur, klas 2 van 11.00 tot 13.00 uur en klas 3 H/V van 13.30 tot 15.30 uur.

Bovenbouw (3M, 4H, 4/5V) volledig online les van ma. 1 t/m vr. 5 maart, dan toetsweek, daarna hybride les
Voor de overige klassen m.u.v. de examenklassen kijken we nog of ook voor hen een sociale activiteit is te organiseren na de toetsweek.
Ervan uitgaande dat we 1 maart weer ‘open’ kunnen: de bovenbouw m.u.v. de examenklassen heeft ter voorbereiding op de toetsweek heel week 9 volledig online les volgens het 45-minutenrooster.
Voor de rust en continuïteit verdient volledig online les deze week de voorkeur (boven hybride les met de clustergroepen in tweeën gesplitst).
De week erna (week 10) maken alle bovenbouwklassen de toetsen op school. Na de toetsweek is in principe ook voor de bovenbouwleerlingen het hybride onderwijsmodel van toepassing.

Examenklassen (4M, 5H, 6V) en Rebound leerlingen
Voor de examenklassen verandert er, behalve één dag online onderwijs op maandag 1 maart (zie boven) waarschijnlijk niks.
Zij blijven net als nu ook na de voorjaarsvakantie dagelijks op school komen, krijgen les op anderhalve meter en maken de toetsen van toetsweek 3 op school.
Ook de leerlingen in de Rebound zijn dagelijks op school.

Leerlingen in de noodopvang
Als we weer open mogen, stoppen we met de noodopvang zoals die tot nu toe gold voor een bepaalde groep leerlingen.
Alle noodopvang-onderbouwleerlingen plus die van 3M volgen vanaf 2 maart elke dag onderwijs op school, de ene dag met de ene helft van de klas, de dag met de andere helft.
Bovenbouw havo/vwo-leerlingen in de noodopvang volgen vanaf 2 maart het hybride model met de groep mee (A of B) waarin ze zijn ingedeeld, de andere dag volgen ze de les online thuis.
Op maandag 1 maart volgen de noodopvangleerlingen in klas 1, 2, 3H/V het sociale programma (zie pag. 1) en die van de klassen 3M en de bovenbouw volgen 1 maart de lessen online.

Meer informatie uiterlijk donderdag 25 februari
Nogmaals, het kan ook zijn dat we tijdens de persconferentie horen dat de scholen 1 maart nog helemaal niet open mogen; in dat geval zullen we voorlopig doorgaan met het onderwijs zoals we dat nu geven: volledig online m.u.v. de examenklassen, leerlingen in de Rebound en in de noodopvang.

Zodra we weten welk scenario het wordt en waarmee we rekening dienen te houden, zullen wij iedereen informeren. Het is daarom goed om uw mail in de gaten te houden in de vakantie.

Voor nu wensen wij iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie en succes aan de bovenbouw- leerlingen die zich gaan voorbereiden op toetsweek 3.
Na de persconferentie zullen we weer van ons laten horen!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


13 januari

Update onderwijs en coronamaatregelen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Zoals gisteravond tijdens de persconferentie duidelijk werd, gaan we weer een vreemde tijd tegemoet; het online lesgeven voor in elk geval het voortgezet onderwijs wordt met drie weken verlengd, vanaf maandag 18 januari tot maandag 8 februari, week 3, 4 en 5. Wat dit voor gevolgen heeft staat in deze brief. Ga er gerust even voor zitten.

Nieuwe regel anderhalve meter en handhaving coronaregels
Nog steeds geldt dat examenklassen en leerlingen die in aanmerking komen voor noodopvang, les op school mogen volgen. Nieuw is dat leerlingen ook tot elkaar anderhalve meter afstand moeten houden. Dat is een grote verandering.

Naast het dragen van een mondkapje tijdens het lopen en het handen ontsmetten bij binnenkomst in gebouw en lokaal, geldt nu ook de afstandsregel. Dat zal wennen zijn en daar zullen we ons met z’n allen voor moeten inspannen. Het houdt helaas ook in dat we bij herhaalde constatering sancties moeten invoeren op het niet naleven van de coronaregels. Het kan zijn dat leerlingen die zich, na waarschuwing, herhaald niet aan de regels houden, verzocht worden om thuisonderwijs te volgen voor een bepaalde periode. In dat geval worden ouders uiteraard geïnformeerd.

Wat de verlengde lockdown verder voor gevolgen heeft voor de praktische invulling van ons onderwijs, staat hieronder uitgewerkt.

Vanaf maandag 18 januari: online en fysiek onderwijs volgens 45’-rooster
Vanaf aanstaande maandag zal in elk geval de komende drie weken voor zowel de online lessen als voor de fysieke lessen aan de examenleerlingen een 45-minutenrooster gelden. Het is een 45-minutenrooster met twee pauzes van 30 minuten:

1e 08.30 – 09.10 uur
2e 09.15 – 09.55 uur
3e 10.00 – 10.45 uur
Pauze 10.45 – 11.15 uur
4e 11.15 – 11.55 uur
5e 12.00 – 12.45 uur
Pauze 12.45 – 13.15 uur
6e 13.15 – 13.55 uur
7e 14.00 – 14.45 uur

Vragenuur 15.00 – 16.00 uur*

De rode tijden geven aan dat er 5 minuten voor het einde van de lestijd gestopt wordt om een soepele overgang naar de volgende les te bevorderen. Voorafgaand aan een pauze en bij het laatste uur is dit niet nodig.

* Vragenuur van 15.00 tot 16.00 uur voor elke vakdocent. Dit is nieuw. De docent is op zijn/haar werkdagen in elk geval tussen 15.00 en 16.00 uur online beschikbaar voor individuele vragen van leerlingen via Teams. Wij zien hierin een vorm van compensatie voor
a) de kortere lesduur met 15 minuten per les en b) voor het online onderwijs. Leerlingen van examenklassen mogen hier ook gebruik van maken.

Fysiek onderwijs op school: regels en afspraken
De verlengde lockdown en de nieuwe anderhalve meter-regel leiden bij ons op school tot de volgende regels en afspraken, geldend voor de examenleerlingen en voor de fulltime leerlingen in de noodopvang. Vanaf morgen (donderdag 14 januari) gaat dit in.

 • Klassen/clusters boven 16 leerlingen worden zo veel mogelijk gesplitst geroosterd in twee aangrenzende lokalen (de helft van een maximale klassengrootte). We doen ons best om voor de extra lokalen toezicht in te roosteren.

 • Er komen gescheiden in- en uitgangen: alle mavoleerlingen (examenleerlingen en mavoleerlingen in de noodopvang) betreden en verlaten het pand via de achterdeur. Alle havo- en vwo-leerlingen (examenleerlingen en havo/vwo- leerlingen in de noodopvang) betreden en verlaten het pand via de voordeur. Alle leerlingen betreden en verlaten het pand op anderhalve meter afstand van elkaar. In de gangen wordt zo veel mogelijk rechts gehouden en lopen de leerlingen op anderhalve meter van elkaar.

 • Pauzeren dient te geschieden in het lokaal van de voorgaande les of studie- uur, onder surveillance van de betreffende docent of studiehuis/collegemedewerker.

 • Vanaf maandag zijn voor niet-geroosterde lesuren de mediatheek, lokaal 22, het bètalab, de werkvloer en het talenlab beschikbaar voor de examenleerlingen om zelfstandig in te studeren. Door de anderhalve meter-regel is er minder capaciteit per ruimte. We kijken op dit moment wat mogelijk is om de aantallen beheersbaar te houden. Verdere info hierover volgt via de teamleiders bovenbouw.

 • De noodopvang-leerlingen zitten op hun vaste plek in lokaal 49/50 (bovenbouw) en de BK-aula (onderbouw). Dit blijft voorlopig zo.

 • Algemeen geldt dus voor alle leerlingen in de school dat zij zich altijd, op anderhalve meter van elkaar, in een gesurveilleerde ruimte bevinden.

 • De Rebound blijft open.

 • Fysiek onderwijs praktijkvakken aan examenklassen: de fysieke lessen LO komen voorlopig te vervallen. De lessen tekenen/handvaardigheid en muziek voor de examenklassen blijven gehandhaafd, inclusief de CPE-onderdelen.

 • De aula is dicht en ook het mavo- en havo/vwo-plein zijn afgesloten met een rood lint omdat ze uitnodigen tot samenwerken of dicht bij elkaar zitten. Het aanhouden van anderhalve meter afstand is hier namelijk moeilijk te garanderen.

 • Ramen zijn bewust ‘s morgens voor aanvang van de lessen nog gesloten voor de warmte. De docent moet bij het eerste uur in dat lokaal de ramen open zetten en de deur open laten. Het aantal ramen dat open gaat kan afhankelijk zijn van de wind, maar minimaal één raam en de deur zijn open.

Online onderwijs: regels en afspraken
Voor het online onderwijs, dat we natuurlijk al enkele weken verzorgen, geldt nog het volgende.

 • Het is meer dan ooit belangrijk voor mentoren om in contact te blijven met hun leerlingen. De mentorles voor de onderbouw blijft gehandhaafd in het rooster, de bovenbouwmentor maakt individuele afspraken met zijn/haar leerlingen.
 • Voor de praktijkvakken LO, tekenen en handvaardigheid gelden voor het online onderwijs aangepaste roosters met minder uren per week. Voor muziek en science blijft het aantal geroosterde uren online vooralsnog gehandhaafd.

Online toetsweek onderbouw
Het rooster van de online toetsweek voor de onderbouw is vandaag gepubliceerd. De onderbouwklassen hebben deze week in diverse programma’s geoefend in het online maken van toetsen. Wij wensen ze heel veel succes vanaf maandag!

Jaarplanner tweede halfjaar
Voor het tweede halfjaar dat aanstaande maandag ingaat, zijn een aantal zaken besloten:

 • De excursies in periode 3 zijn geannuleerd.
 • De werkweken in periode 4 zijn helaas ook geannuleerd.
 • De geplande studiedag op 4 februari komt voorlopig te vervallen; in plaats daarvan is er les.

Al met al een hoop nieuwe informatie om aan te wennen of regels om ons aan te houden. We realiseren ons dat, in verband met de korte termijn waarop we alles moeten doorvoeren, vast nog niet alles in beton is gegoten en er hier en daar misschien ook nog wat zaken onduidelijk zijn. Aarzel in dat geval niet om om verduidelijking te vragen. We doen ons uiterste best om alles te organiseren, en hopen op ieders begrip en medewerking; we moeten het samen doen en wensen iedereen veel sterkte en succes de komende weken!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


15 december

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

De persconferentie van premier Rutte gisteravond heeft onze wereld weer behoorlijk op zijn kop gezet. We prijzen onszelf gelukkig dat we vanaf 9 november al werken met een hybride onderwijsmodel, dat we nu aan kunnen passen naar een model zoveel mogelijk online. Tot in ieder geval maandag 18 januari vinden de lessen zo veel mogelijk online plaats, volgens het rooster zoals we dat nu kennen.

Hieronder de belangrijkste gevolgen die de aangekondigde lockdown de komende weken voor onze school heeft.

Onderwijs en toetsen van woensdag 16 december tot maandag 18 januari
We maken hierbij onderscheid tussen de examenklassen, voorexamenklassen en onderbouw.

Examenklassen (4M, 5H, 6V)
Door Den Haag is bepaald dat examenklassen zo veel mogelijk fysiek les krijgen. Voor hen hebben we het volgende bepaald. De examenklassen volgen morgen en overmorgen (woensdag 16 en donderdag 17 december) de lessen nog volgens het hybride rooster zoals sinds 9 november bekend: ochtend op school, middag online. De reguliere KWT-/stempel-uren gaan gewoon door voor de examenklassen. Geplande PTA-toetsen gaan door volgens rooster, op school.

De drie dagen ná de kerstvakantie (ma. 4, di. 5 en woe. 6 januari) vinden voor examenklassen alle lessen volledig fysiek (op school) plaats volgens het huidige rooster.

Vanaf donderdag 7 januari start voor de examenklassen de toetsweek, op school, tot en met donderdag 14 januari. Voor 4M is woensdag 13 januari de laatste toetsdag. De dag erna is dan weer op school les volgens het huidige rooster.

Voorexamenklassen (3M, 4H, 4V, 5V)
De voorexamenklassen én 4V volgen vanaf morgen tot de start van de toetsweek op donderdag 7 januari de lessen volgens het huidige rooster, maar dan helemaal online.

In geplande KWT-uren die niet op school kunnen plaatsvinden, is de docent online beschikbaar voor vragen van leerlingen. Geplande PTA-toetsen morgen en overmorgen gaan door volgens rooster, op school. Leerlingen die te weinig tijd hebben om heen en weer te reizen tussen een toets en een online les, kunnen de online les(-sen) op school volgen in een van de studieruimtes (mavoplein, havo/vwo-plein, mediatheek, brugklasaula).

Vanaf donderdag 7 januari start voor de voorexamenklassen de toetsweek, op school, tot en met donderdag 14 januari. Voor 3M start de toetsweek op vrijdag 8 januari. De dag erna is dan weer online les volgens het huidige rooster. 2

Onderbouw (leerjaar 1, 2, 3H/V)
De onderbouwleerlingen volgen vanaf morgen, woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari, de lessen volgens het huidige rooster, maar dan helemaal online. Dat betekent dat we de start van de toetsweek voor de onderbouw voorlopig een week verschuiven naar maandag 18 januari. Deze vindt, als de lockdown voor scholen inderdaad wordt opgeheven, fysiek op school plaats. Mocht de lockdown verlengd worden, dan bekijken we of we de toetsweek online kunnen laten plaatsvinden.

In geplande KWT-uren waarvoor morgen en overmorgen is ingeschreven, is de docent online beschikbaar voor vragen. Hiervoor dient de leerling via Teams contact te zoeken met de betreffende docent. Hetzelfde geldt voor KWT-uren waarvoor in de twee weken na de kerstvakantie nog moet worden ingeschreven.

Toetsen voor de onderbouw buiten de toetsweek om, mogen online afgenomen worden.

Leerlingen met speciaal verzoek
Alle leerlingen die thuis moeilijk of geen online les kunnen volgen, kunnen in overleg met de teamleider vanaf school (online) onderwijs volgen vanuit enkele daartoe aangewezen ruimtes (brugklasaula en mediatheek). Voor de leerlingen voor wie dit nu al geldt, inclusief de leerlingen die deelnemen aan de Rebound, blijft dit van kracht. Vergeet niet om je oortjes mee te nemen en kom voor de rest niet naar school als daar geen reden voor is.

Online les: neem actief deel met camera aan
Met de naderende toetsweken is het meer dan ooit van belang om actief aan de online lessen deel te nemen. Dit houdt o.a. in dat de camera zo veel mogelijk aan staat tijdens de les.

Kerstviering alle leerlingen
De geplande kerstviering op donderdag 17 december kan, behalve voor de examenklassen, fysiek op school geen doorgang vinden. Deze zal zo veel mogelijk online met de mentor worden gevierd in het daartoe ingeroosterde uur. De actie voor de voedselbank kan nu niet helemaal plaatsvinden zoals gepland; desalniettemin zijn er vandaag toch nog aardig wat artikelen binnen gekomen; dank daarvoor! De chocolademelk die we hadden ingekocht voor alle leerlingen tijdens de kerstviering op school doneren we nu aan de voedselbank.

Kluisjes leeg
Alle leerlingen is gevraagd om vandaag hun kluisjes leeg te halen. Als dit om wat voor reden dan ook niet gelukt is, dan kan dat alleen nog op woensdag 16 en donderdag 17 december tussen 08.30 en 16.30 uur. Kom alleen daarvoor naar school en ga daarna direct naar huis.

Schoolgebouw in principe gesloten
Vanaf maandag 4 januari tot in elk geval maandag 18 januari geldt zo veel mogelijk dat alle docenten en medewerkers vanuit huis werken, met uitzondering van docenten die lesgeven aan examenklassen, surveilleren tijdens de toetsweek, toezicht houden in de studieruimtes en voor een deel van het facilitaire personeel. De school is alleen voor hen, voor (voor-) examenleerlingen en speciaal verzoek-leerlingen toegankelijk, overige leerlingen en collega’s worden in elk geval tot 18 januari niet op school verwacht. De mediatheek blijft open voor deze groepen en voor het incidenteel halen van een boek. 3

Open Dag en eerste Open Lesmiddag verplaatst
De Open Lesmiddag op woensdag 6 januari en de Open Dag op zaterdag 16 januari zullen beide verplaatst worden naar een later tijdstip. Meer informatie hierover is binnenkort via de website te lezen.

Ziekmeldingen
Vriendelijk verzoek om ook in de kerstvakantie ziekmeldingen van corona te doen via het ouderportaal of per mail via absentie@griftland.nl, zodat ons beeld van de stand van zaken up-to-date blijft.

Tot slot
We beseffen dat de huidige maatregelen een grote impact hebben op iedereen. We doen ons uiterste best om deze periode voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren en door te komen. We hebben daarvoor allemaal een lange adem nodig. Na de komende aangekondigde pers-conferentie van 12 januari komen we bij u terug, of zo veel eerder als nodig.

Heeft u nog dringende vragen of zorgen, neem dan contact op met de teamleider of mentor van uw kind(-eren). Voor nu wensen wij, ondanks alles, iedereen een fijne en rustige kerstvakantie toe. Er komt een keer een einde aan deze periode; zie hiervoor de hoopvolle boodschap op onze kerstkaart…

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


4 december

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,  

De eerste vier weken van het hybride onderwijs, zoals we dat sinds 9 november organiseren, zijn voorbij. Over twee weken breekt de kerstvakantie aan. Tijd om weer even een update te geven over de belangrijkste zaken die (gaan) spelen.

Uitkomsten eerste evaluatie tijdens studiedag
Tijdens de studiedag op 24 november jl. is het huidige hybride onderwijssysteem door medewerkers voorlopig geëvalueerd. Daarbij zijn ook de reacties van een aantal ouders en leerlingen meegenomen.
Waar veel leerlingen moeiteloos het nieuwe rooster volgden, waren er ook leerlingen, ouders en medewerkers met bezwaren, zoals te lange lesdagen, te veel lesuitval en onduidelijkheid over keuzewerktijd-uren. Lees verder …


29 oktober

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,  

Inmiddels is de eerste week van twee weken online onderwijs voor de hele school bijna voorbij en zijn er op school de nodige inhaal- en citotoetsen gemaakt.

Situatie corona
Sinds onze vorige nieuwsbrief van 15 oktober, zijn er in totaal 7 positief geteste leerlingen bijgekomen, wat het totaal aantal positief geteste leerlingen op 54 brengt. We zien dat hiervan op dit moment nog slechts 8 leerlingen thuis zijn, de rest is inmiddels gelukkig weer beter.

Onder docenten en medewerkers zijn er sinds 15 oktober 5 nieuwe positief geteste bijgekomen, wat het totaal aantal positief geteste collega’s op 15 brengt. Hiervan zijn 10 medewerkers tot onze vreugde weer (deels) aan het werk.

Het is wat vroeg om te kunnen spreken van een echte afvlakking, net als in de rest van Nederland, maar het tempo van positieve testen onder onze schoolpopulatie gaat wel omlaag. We leven mee met iedereen die nog ziek thuis is, in quarantaine zit en/of te kampen heeft met soms niet malse nawerkingen.

Vriendelijk verzoek om ziekmeldingen, meldingen van quarantaine of betermeldingen te doen via het ouderportaal of per mail via absentie@griftland.nl, zodat ons beeld van de stand van zaken up-to-date blijft.

Voortgang plannen hybride onderwijs
Onze studiedag afgelopen maandag, om met alle docenten na te denken en te praten over het onderwijsprogramma vanaf maandag 9 november, was zeer nuttig. Desalniettemin bleken er nog aspecten aan het plan en de organisatie te kleven waarmee met name de vaksecties nog aan de slag moeten.

Dinsdag 3 november extra studiedag
Door deze extra voorbereidingen op het hybride onderwijsmodel vanaf 9 november, hebben we moeten besluiten om hiervoor op korte termijn nóg een extra studiedag in te lassen, en wel aanstaande dinsdag 3 november. Leerlingen hebben die dag dus geen les. Wij realiseren ons dat dit kort dag is, maar in onze ogen is deze dag echt noodzakelijk om het programma nog beter gestalte te geven.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:
Eind volgende week  –  Communicatie ouders en leerlingen met uitleg hybride onderwijs
Vanaf 9 nov.  –  Hybride onderwijs met alle leerlingen elke dag een dagdeel op school
Di. 17 nov.  – Eerste evaluatie hybride onderwijs tijdens regulier geplande studiedag

Met vriendelijke groet, 

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector                               


24 november

Actuele situatie:  Op dit moment hebben we enkele leerlingen die in quarantaine zitten omdat zij positief getest zijn op corona. Wij wensen hen veel beterschap toe. De afgelopen weken zijn er geen medewerkers positief getest. Vanaf maandag 9 november zijn we gestart met het geven van hybride onderwijs. De leerlingen zijn een halve dag op school; de andere helft van de dag volgen zij online les vanuit huis. U leest hier wat dit hybride onderwijs exact inhoudt. Ook vindt u hier alle eerdere correspondentie aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over onze coronamaatregelen. 

Eerdere correspondentie over corona en ons onderwijs

Ons laatste nieuws

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen op het Griftland College

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (3 t/m 7 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College op de eigen school. Er zijn …

Ecoschools2

Kick-off Eco-schools

De intentieverklaring is getekend; we gaan officieel van start met ‘Eco-Schools’. Wat houdt dit in? Een groep leerlingen gaat onder begeleiding van docenten onderzoeken hoe …

vacature

Nieuwe vacatures

Voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, waaronder een docent wiskunde. Lees hier alle details. Lijkt het je leuk om …