Wie zijn wij?

Onze organisatie

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest. Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding verantwoordelijk. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen meepraten en meebeslissen over wat er op onze school gebeurt. Er zijn hiertoe diverse mogelijkheden. Betrokkenheid van leerlingen en ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. 

De schoolleiding wordt gevormd door de directie (rector en plaatsvervangend rector) en de teamleiders:

• De heer K. Versteeg, rector (035 6098 201, k.versteeg@griftland.nl)
• De heer C. Hermans, plaatsvervangend rector, (035 6098 201, k.hermans@griftland.nl)

• Mevrouw drs. D. Keijner, teamleider brugklassen (035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl)
• Mevrouw L. van den Berg, teamleider 2/3 havo/vwo (035 609 82 08, l.vandenberg@griftland.nl)
• De heer J. van Dam, teamleider 2/3/4 mavo (035 609 82 09, j.vandam@griftland.nl)
• De heer drs. D. van Ginkel, teamleider 4/5 havo (035 609 82 05, d.vanginkel@griftland.nl)
• Mevrouw drs. M. Matthijsen, teamleider 4/5/6 vwo (035 609 82 07, m.matthijsen@griftland.nl)

Het Griftland College maakt deel uit van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest, waarvan ook de Waldheim-mavo deel uitmaakt. Het bestuur van de stichting is, met inachtneming van de statuten, verantwoordelijk voor het onderwijskundige, personele, financiële en materiële beleid van de beide scholen van stichting CVO Baarn/Soest. Het bestuur wordt uitgeoefend door de heer K. Versteeg als bestuurder van de stichting. De heer Versteeg is tevens rector van het Griftland College. De bestuurder oefent het bevoegd bezag uit over beide scholen.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen en vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

• de heer prof. dr. W. Janse, voorzitter (Soest)
• de heer K. van Wijk (Soest)
• mevrouw E. Meeuwisse (Soest)
• de heer drs. D. Visser (Zeist)
• mevrouw A. Hogenbirk-de Jong MSc (Huizen)
• de heer A. Kreulen (Soest)

Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het postadres van de stichting CVO Baarn/Soest: Postbus 316, 3760 AH Soest, www.cvobaarnsoest.nl. Het secretariaat van de stichting en de Raad van Toezicht wordt gevoerd door mw. M. Korpelshoek, directie-assistent Griftland College, bereikbaar via mail: m.korpelshoek@griftland.nl.

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR. De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp verschillend: als het gaat om arbeidsomstandigheden van het personeel, heeft de vertegenwoordiging van het personeel instemmingsbevoegdheid. De vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerlingen heeft deze instemmingsbevoegdheid bij de besteding van ouderbijdragen, terwijl instemming van de hele raad nodig is bij de inrichting van het onderwijs. Uiteraard kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven op alle voorkomende onderwerpen. 

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen. De MR is bereikbaar via de voorzitter Wiechert de Ruiter: w.deruiter@griftland.nl

 

De ouderraad (OR) van het Griftland bestaat dit schooljaar uit:
Wim Vos, Anoushka Laseur, Ellen de Vries-Maas, Emmy Bergsma, Jitske Haven, Jamila Belarbi,, Elsbeth Kroeze, Janet, Margot Roskam-Hagen, Wieger Visser, Dennis van Slooten, Nana van Leeuwen.
Deze ouders/verzorgers vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de verschillende klassen en richtingen. 
 
De OR heeft als doel om de relatie tussen ouders/verzorgers en de school te bevorderen. De OR komt ongeveer acht keer per jaar samen om onderwerpen te bespreken als de inzet en ontwikkeling van gepersonaliseerd leren, lesuitval, toetsbeleid, het mentoraat en de profielkeuze, maar ook corona en de invloed op het (sociaal) welbevinden van leerlingen en drugs- en drankgebruik onder jongeren. Ook is er aandacht voor de vraag of ouders voldoende de weg binnen school weten. Daarom heeft de ouderraad een schema opgesteld met de titel: wie benader ik voor wat? Dit stroomschema treft u hier aan. De OR heeft nauw contact met de schoolleiding om deze onderwerpen te bespreken.

Daarnaast is de OR aanwezig bij voorlichtingsdagen, klankbordgroepen, verzorgt zij de jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers over een actueel onderwerp, staat zij stil bij “de dag van het onderwijspersoneel” en zorgt de OR voor een kerstpresentje voor de medewerkers van de school. 

Zijn er onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat deze worden besproken, wilt u graag van gedachten wisselen, of heeft u vragen en/of suggesties? Neemt u dan gerust contact met ons op via ouderraad@griftland.nl.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen en probeert daarnaast een nog betere sfeer te creëren op school. De leerlingenraad bestaat uit circa tien leerlingen en wordt begeleid door docenten Reinier Kniest (Nederlands) en Lisa Arts (maatschappijleer en IM).
De leerlingenraad vergadert wekelijks met elkaar, behartigt belangen van leerlingen bij de schoolleiding in een maandelijkse vergadering met de rector en organiseert tal van activiteiten, zoals de verkiezing van de docent en medewerker van het jaar, de Hunger Challenge, Paarse Vrijdag en nog veel meer. Ook zet de leerlingenraad dit jaar de opgezette klankbordgroepen van leerlingen voort.

Deelname aan de leerlingenraad in het kader van nevenactiviteiten voor vervolgopleidingen met een selectieproces is zeker een aanrader; niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een waardevolle aanvulling op je CV!

Heb je een goed idee of een opmerking voor de leerlingenraad, dan horen zij dat graag. Je kunt ze altijd bereiken via de mail: llr@griftland.nl of spreek één van hen even aan in de wandelgangen!

Klik hier voor het Leerlingenstatuut.

Ons laatste nieuws

Opmaak 1

Stichting Balans op het Griftland College

Heb jij Anas, Senne en Juul al gespot in de school? Zij zijn schooljongerenwerkers van Stichting Balans en staan klaar voor jou als je dingen …

SOMtoday_logo

Absentie melden vanaf nu via Somtoday

Absentie melden vanaf nu via Somtoday Is uw kind ziek of heeft hij/zij een medische afspraak dan meldt u uw kind absent. Voorheen kon dat …

Griftland Goes Green

Griftland Goes Green 4, 5 en 6 oktober!

Het is bijna zo ver: Griftland Goes Green! Drie dagen waarop het Griftland College met de hele school de duurzaamheid zal vieren. Tijdens deze dagen zullen …