Nieuws

Eerdere correspondentie over corona en ons onderwijs


Donderdag 30 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft vernomen, is aan het voortgezet onderwijs geadviseerd zich voor te bereiden om vanaf 1 juni, een maand na heropening van de basisscholen en kinderopvang, fysiek onderwijs op te starten. Daaraan is wel de voorwaarde gebonden dat zich in de komende maand geen uitbraken van het virus voordoen op scholen. Ook wordt middelbare scholen geadviseerd het fysieke onderwijs zo in te richten dat de 1,5 meter afstand is geborgd.

Aangezien maandag 1 juni Tweede Pinksterdag is, zal een eventuele hervatting van fysiek onderwijs vanaf dinsdag 2 juni plaatsvinden. Op dit moment zijn we druk aan het onderzoeken hoe we dit fysieke onderwijs het beste kunnen organiseren, met inachtneming van alle richtlijnen, zodat de veiligheid van onze leerlingen en collega’s zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Maandag 4 mei komen we met het team bijeen om hier een start mee te maken. In verband hiermee worden de vragenuurtjes voor herkansers die in de ochtend plaats zouden vinden verschoven naar de middag, van 13.30 tot 15.30 uur.

Voor nu zetten we het leren-op-afstand voorlopig onverminderd voort; in elk geval tot en met woensdag 20 mei. We volgen daarvoor het huidige rooster (vanaf donderdag 21 mei is het hemelvaartweekend). Graag zien we alle leerlingen dan ook weer vanaf woensdag 6 mei ingelogd achter hun scherm verschijnen!

Online toetsen
Er hebben al enkele online toetsen plaatsgevonden. We vinden het belangrijk om naast praktijkopdrachten, openboektoetsen, formatieve toetsen en presentaties ook deze online toetsen doorgang te laten vinden, om zo de voortgang van de leerlingen te kunnen blijven monitoren. De komende maanden willen we het toetsen verder uitbreiden en experimenteren op welke manier we deze online toetsen het beste kunnen vormgeven. Hoe houden we alle leerlingen in de gaten en voorkomen we zoveel mogelijk onreglementair gedrag, zoals spieken, samenwerken en fraude? Hiertoe willen we meer gebruik gaan maken van camera’s. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de privacy van leraren en leerlingen. Alle regels en richtlijnen omtrent het cameragebruik leggen we vast in een protocol. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de VO-raad, Kennisnet en lesopafstand.nl. Dit protocol zal op korte termijn naar alle ouder(s)/verzorger(s) en tekenbevoegde leerlingen gestuurd worden met de vraag deze te accorderen. 

In de week van 25 mei komen we met nadere informatie over de manier waarop wij ons onderwijs gaan vervolgen vanaf dinsdag 2 juni. Voor nu wensen wij iedereen nog een paar fijne laatste dagen van de meivakantie.

Hartelijke groet, namens de schoolleiding,

Kees Versteeg
rector


Vrijdag 17 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag start, na vijf weken afstandsonderwijs, de meivakantie. Vermoedelijk een andere meivakantie dan we ons hadden voorgesteld, maar dat brengt de coronacrisis, waar we met z’n allen in zitten, nu eenmaal met zich mee.

Dinsdag 21 april meer duidelijkheid
Komende dinsdag 21 april komt er vanuit Den Haag meer duidelijkheid of de scholen opengaan, gedeeltelijk opengaan of nog gesloten blijven. De kans dat de school na de meivakantie weer gewoon (voor alle leerlingen tegelijk) opengaat lijkt ons klein. Er zijn geluiden dat ernaar wordt gestreefd om de scholen weer gedeeltelijk te openen. Dit kan natuurlijk alleen als er door de deskundigen van het RIVM vastgesteld is dat het voor zowel leerlingen als medewerkers een veilige optie is. Ook als school moeten we op zoek naar het ‘nieuwe normaal’ in een anderhalvemetersamenleving. Als er naar aanleiding van de persconferentie nieuwe zaken te melden zijn dan komen we snel daarna (indien nodig in de meivakantie) bij u terug met informatie. 

Resultaten vragenlijsten afstandsonderwijs
Zoals beloofd geven we u in deze nieuwsbrief een terugkoppeling van de onlangs uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken over het afstandsonderwijs onder ouders, leerlingen en medewerkers. Heel hartelijk dank voor de uitstekende respons; de resultaten van de drie groepen vindt u in grafiekvorm als bijlage bij deze brief: de reacties op de stellingen, de tops en de tips. Hieronder de vier meest genoemde tops en de drie meest genoemde tips:

Tops: 

  1. Inzet docenten en leerlingen: een enorm compliment voor de inzet van de collega’s en de leerlingen.
  2. Werkvorm: het gekozen systeem werkt. Docenten proberen goede, afwisselende opdrachten aan te bieden.
  3. Communicatie: er wordt goed gecommuniceerd door de school over de gang van zaken. 
  4. Samenwerking: collega’s werken zeer prettig samen, maar ook de samenwerking tussen ouders en collega’s en collega’s en leerlingen loopt soepel. 

Tips:

  1. Toetsing: er is onzekerheid over de toetsing. Er worden (te) veel creatieve en samenwerkingsopdrachten gegeven. Leerlingen en ouders verlangen naar ‘gewone’ toetsen. Docenten, ouders en leerlingen vragen zich af: wat betekent dit voor de bevordering? Bovendien willen ze graag SE-werk inzien/nabespreken. Docenten vragen zich af: hoe moeten we toetsen? Wanneer worden toetsen ingehaald?
  2. Communicatie: voor leerlingen en ouders is het niet altijd duidelijk waar ze welke informatie per vak vinden. Een verzoek om al het huiswerk in SOM te zetten. Bovendien is er behoefte aan meer 1-op-1-gesprekken en persoonlijke aandacht en/of driehoeksgesprekken. 
  3. Onderwijsvorm: Teams is een zeer prettige app, maar er zijn wel veel opties. Leerlingen hebben behoefte aan live bellen, om elkaar te zien en voor vragen, maar zorg er dan wel voor dat leerlingen elkaar niet kunnen verwijderen of dempen. Vakinhoudelijke instructie het liefst via een filmpje.

Ad tip 1:
Wij werken momenteel aan nieuwe kaders voor (online) toetsing. Deze kaders zijn gedeeld met de docenten en de docenten hebben de afgelopen dagen proefgedraaid. Na de meivakantie zal deze werkwijze met de leerlingen worden gedeeld en zal er ook, daar waar mogelijk, op een eenduidige manier worden getoetst. Afhankelijk van de uitkomsten van 21 april stellen we in de meivakantie een protocol op voor ouders en leerlingen, zodat we, na de vakantie, indien nodig op afstand, zo veilig mogelijk kunnen toetsen.

Het uitgangspunt hierbij blijft overigens dat de leerling een eerlijke kans heeft en geen slachtoffer wordt van de huidige situatie. Wel wijzen we erop dat het er wel degelijk toe doet hoe de leerling presteert (formatieve toetsen, werkhouding) in de online lessen zoals we die sinds 18 maart organiseren. Docenten houden dit continu bij, zodat dit kan helpen om het beeld van de laatste periode te complementeren aan het beeld dat we al hadden na 2/3 deel van het schooljaar.

Ad tip 2:
Docenten zijn erop gewezen dat zij al het huiswerk in SOM moeten zetten. SOM is en blijft de basis en leerlingen kunnen docenten dan ook aanspreken als zij dit nalaten. Mentoren proberen continu contact te onderhouden met hun mentorleerlingen, bovendien bieden vakdocenten in de middag extra spreekmomenten aan. 

Ad tip 3:
Ongeacht of de school na de meivakantie weer opengaat of niet, werken wij binnen de schoolleiding hard aan een verbeterplan van ons (afstands-)onderwijs, met veel ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden voor leerlingen. In dit verbeterplan nemen we onderdelen op die benoemd zijn in het tevredenheidsonderzoek, maar we kijken ook welke onderdelen we straks kunnen blijven gebruiken in ons reguliere onderwijs. We werken aan een manier die past bij ons nieuwe schoolplan. Zo proberen we positieve gevolgen te halen uit een negatieve oorzaak! Wij hopen u hierover na de meivakantie verder te kunnen informeren.

Aangepaste slaag-zakregeling examenleerlingen
Inmiddels is de aangepaste slaag-zakregeling voor de examenleerlingen bekend geworden. De bestaande slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes. De examenleerlingen en hun ouders zijn hiervan al op de hoogte. 

Donderdag 4 juni landelijk moment voor geslaagden
Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen stellen we op 4 juni 2020 vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Door minister Slob is hiervoor een landelijke dag aangewezen, waarmee hij alle examenkandidaten een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan gunt. Meer informatie hierover is te lezen via deze link: landelijk moment voor geslaagden. In lijn daarmee zullen we op 4 juni de traditionele ‘belronde’ door mentoren op touw zetten, en gaan nadenken op wat voor manier de diploma-uitreikingen in juli georganiseerd kunnen worden (uiteraard afhankelijk van de dan geldende richtlijnen van het RIVM…). Te zijner tijd zullen we u informeren over de manier waarop we dit gaan vormgeven. 

Overige bovenbouwzaken
Na de meivakantie zullen we u verder informeren over hoe we dit jaar omgaan met de bevorderingsnormen en de overstap van zowel mavo naar havo als de overstap van havo naar vwo. Ook onderzoeken we of er aanpassingen nodig zijn van de PTA’s in 4 havo/4-5 vwo, ook hierover ontvangt u nog nadere informatie na de meivakantie.

Brugklassen
In het brugklasteam zijn alle rapportvergaderingen achter de rug en hebben de mentoren contact gehad met de leerlingen die op dit moment op ‘bespreken’ staan. De meeste leerlingen (behalve de VX-leerlingen) zitten nu nog in een dakpanklas met twee niveaus en het is fijn dat ze samen met de mentor al een beetje vooruit kunnen kijken naar leerjaar 2 met een enkelvoudig niveau: 2 mavo, 2 havo of 2 vwo. De mentoren hebben het hier al vaker met de leerlingen over gehad en zullen daar in de komende tijd ook aandacht aan besteden. Naast deze serieuze zaken is er tijdens de mentorlessen ook ruimte voor leuke dingen: wat te denken van het online-spullen spel of een heuse Quarantaine-quiz?

Verder is de toelatings- en plaatsingscommissie druk geweest met het bespreken van nieuwe leerlingen en we zijn blij om volgend jaar ook weer broertjes en zusjes van al zittende leerlingen te mogen verwelkomen.

Restitutie werkweken en excursies
Wij hebben besloten alle bedragen voor werkweken en excursies die niet doorgaan (of zijn gegaan) 100% te restitueren. De annuleringskosten zijn relatief beperkt gebleken. Wij nemen die volledig voor onze rekening. U kunt de restitutie uiterlijk 1 juni a.s. tegemoetzien. Heeft u de factuur nog niet of niet volledig betaald, dan hoeft u deze (rest)factuur niet te betalen.

Actie ‘alle leerlingen een VR-bril voor de meivakantie’
Als het goed is hebben deze week t/m vandaag alle leerlingen een persoonlijk aan de deur afgeleverde VR-bril ontvangen, onder het motto “Toch op excursie”. Een klein leger docenten en medewerkers is deze week langs de deuren gegaan om al onze leerlingen daarmee te verrassen. Op die adressen waar we geen gehoor kregen, is een ‘wij troffen u niet thuis-briefje’ in de bus gedaan. Dit briefje kan t/m vandaag 16.30 uur worden ingeleverd bij de loge om de VR-bril alsnog op te halen. Maar ook na de meivakantie zijn de brillen nog beschikbaar voor leerlingen die er nog geen hebben gehad. We hopen dat iedereen er veel plezier van zal hebben.

Tot slot
Tot slot, we hebben het al eerder gemeld: na de meivakantie hervatten we de lessen weer op woensdag 6 mei. Wij kiezen voor deze datum en niet voor maandag 4 mei, omdat dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag is en dit jaar een officiële vrije dag (éénmaal per vijf jaar). Maandag 4 mei geven we dan geen les, ook niet online. Op die dag bespreken we intern de organisatie en manier van lesgeven na de vakantie. Voor de examenklassen die zich voorbereiden op herkansingen (die plaatsvinden tussen 7 en 20 mei) zijn op 4 mei docenten online wel bereikbaar.

We spreken tot slot de hoop uit dat iedereen gezond mag blijven. Pas goed op uzelf en uw naasten en namens alle medewerkers wensen wij u en alle leerlingen een fijne (offline) meivakantie toe! 

Hartelijke groet,
namens het hele Griftlandteam,

Kees Versteeg
rector


Brief van de examencommissie
Vrijdag 3 april

Beste examenleerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals gisteren in de mail van onze rector is aangekondigd, volgt hier het overzicht van de herkansbare SE-toetsen, die na de meivakantie zullen worden afgenomen. Vanwege het wegvallen van het Centraal Examen hebben we het aantal herkansbare SE-toetsen aanzienlijk kunnen uitbreiden. Maak er gebruik van, misschien niet alleen om onvoldoendes weg te werken, maar ook om compensatie te hebben voor eventuele onvoldoendes bij andere vakken. Kijk nog even bij de mail van afgelopen woensdag 1 april (vragen en antwoorden schoolexamen 2020) hoe de herkansingsregeling precies in elkaar zit. 

Omwille van de leesbaarheid, staan in de bijlage (bijlage 1) uitsluitend de toetscodes van de herkansbare toetsen vermeld. Kijk goed in het PTA om welke toetsstof het gaat. Het is natuurlijk belangrijk dat je de juiste toets voorbereidt. Als je hier vragen of twijfels over hebt, mail dan met je vakdocent. 

Voor de toetsen die op school afgenomen worden, verzoeken we je aandachtig bijgevoegd document ‘Protocol schoolexamens en corona’ (bijlage 2) door te nemen, voordat je de school bezoekt. Dit is een geüpdatete versie t.o.v. het document dat jullie eerder ontvangen hebben. Zo zijn er extra regels bijgekomen m.b.t. de route naar de lokalen. Alle richtlijnen in dit document zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. We gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt, zodat we het afnemen van de examens zo schoon en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. ​Dit document is ook na te lezen op onze site.

De deadline voor de aanvraag van herkansingen is donderdag 16 april 12.00 uur. Hoe de herkansingen aangevraagd kunnen worden, zal jullie tijdig worden gemaild. Houd je mail dus goed in de gaten!

Besteed de tijd die voor je ligt aan het voorbereiden van je herkansingen. Ook heb je hiervoor nu maandag 4 mei gekregen; ongeacht of de school die week weer open mag (dat horen we op 21 april), wordt dit voor alle leerlingen een lesvrije dag, ook online. Vakdocenten zijn die dag wel online beschikbaar voor vragen. Op woensdag 6 mei zal de autorisatie van de cijfers t/m TW3 plaatsvinden.  

Overleg met je mentor en vakdocenten welke keuzes je kunt maken m.b.t herkansingen en laat deze mooie kans om je diploma te halen en een goede cijferlijst te verdienen, niet liggen!

Namens de examencommissie,

K. Versteeg, rector
J. van der Mast, teamleider 2,3,4 mavo
D. van Ginkel, teamleider 4,5 havo
M. Matthijsen, teamleider 4,5,6 vwo
M. Evers, examensecretaris


Brief van de rector
1 april 2020 

Beste examenleerlingen / Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het kon niet uitblijven, een verlenging van de termijn waarbinnen alle scholen gesloten moeten blijven. Gisteravond, in de persconferentie van 19.00 uur, werd bekendgemaakt dat de sluiting van de scholen wordt gehandhaafd tot en met dinsdag 28 april. Aangezien die datum midden in de tweede week van onze meivakantie valt, hopen we dat we (als rond 21 april niet wederom een verlenging van de schoolsluiting wordt aangekondigd) na de meivakantie weer naar school kunnen. Maar, zo heeft Rutte ook gezegd, ook dit is nog onzeker en hangt af van de vorderingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. De verlengde schoolsluiting houdt in elk geval in dat we onverminderd doorgaan met het online lesgeven, zoals we dat nu precies twee weken doen.

Afgelopen week hebben wij aangegeven hoe de afronding van de nog resterende schoolexamentoetsen eruit zal zien in de komende weken. We hadden aangegeven om zo veel mogelijk online de toetsen af te nemen, maar dit blijkt, vooral vanwege de grote groepen, niet haalbaar. Vandaar dat een aantal SE toetsen vanaf komende maandag 6 april, toch op school wordt afgenomen. Voor de duidelijkheid herhalen wij de basis voorzorgsmaatregelen tijdens de toetsen nog een keer:

• Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar;

• Je komt NIET naar school als je klachten hebt als verkoudheid, hoesten, niezen, koorts.

Omdat het SE nu nog belangrijker is geworden is het ook noodzakelijk om je op een juiste manier absent te melden. Dit kan alleen maar bij je teamleider, dhr. Van der Mast, dhr. Van Ginkel of mevr. Matthijsen. Dit moet per mail, dagelijks uiterlijk één uur voor aanvang van de toets.

Vragen en antwoorden schoolexamen
Een aantal leerlingen en/of ouders heeft ons nog vragen gesteld n.a.v. onze mail met bijlage over het protocol d.d. 22 maart jl. De belangrijkste vragen hebben we beantwoord, zie hiervoor de bijlage.

We hopen dat jullie met deze antwoorden voldoende geïnformeerd zijn, met name over de achtergrond van onze keuzes. Misschien ben je niet overal even blij mee, maar het gaat nu maar om één ding: goed scoren voor de laatste toetsen op het Griftland College, zodat je volgend schooljaar kan gaan studeren, reizen of relaxen met een mooi mavo-, havo- of vwo-diploma op zak. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die stellen aan je teamleider.

Namens de examencommissie,

Kees Versteeg
rector


Brief van de schoolleiding
24 maart 2020 

Vervolg schoolexamens na besluit afgelasting CE 

Beste examenkandidaten en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

In wat voor een achtbaan bevinden we ons, waarin het nieuws en de maatregelen voor het onderwijs per dag veranderen. Minister Slob van het basis- en voortgezet onderwijs heeft vanmorgen bekendgemaakt dat het Centraal Examen dit schooljaar komt te vervallen. Een ongekend besluit, maar wel een besluit dat duidelijkheid geeft en waarmee we verder kunnen.  

De resultaten van de schoolexamens tot en met toetsweek 3 zijn nu leidend voor het verkrijgen van een diploma voor mavo, havo en vwo. Aan de volledige slaag-zakregeling (onder welke voorwaarden ben je nu geslaagd of gezakt?) wordt nu gewerkt op het ministerie, deze moeten we afwachten.  

Ook heeft minister Slob gezegd dat de verplichte schoolexamens toch doorgang kunnen vinden, maar zo veel mogelijk online. Ook krijgen we hiervoor meer tijd. Daarom hebben wij besloten om alle nog resterende SE-toetsen van toetsweek 3 behalve de mondelingen (zie verderop), uit te stellen naar de week van 6 t/m 10 april. Deze toetsen zullen in principe online gaan plaatsvinden. Dit uitstel geeft jullie even rust en onze docenten de gelegenheid het toetsen online georganiseerd te krijgen.  

In diezelfde week van 6 t/m 10 april, met uitloop naar de week daarop, zullen ook de inhaaltoetsen worden afgenomen voor leerlingen die toetsen gemist hebben. De herkansingen zullen pas ná de meivakantie worden georganiseerd, er wordt zo snel mogelijk een nieuwe herkansingsregeling gemaakt die waarschijnlijk ruimer gaat worden dan de huidige herkansingsregeling. Hierover volgt later meer bericht. 

Alle mondelingen worden zo snel mogelijk online afgenomen; geplande online mondelingen gaan door volgens rooster, de mondelingen die op school stonden gepland, zijn in overleg met de vakdocent opnieuw ingeroosterd via Zermelo. Houd Zermelo dus goed in de gaten.   

Het Centraal Praktisch Examen (CPE) tekenen voor 4M en 6V blijft doorgang vinden zoals in gang gezet, vanuit huis. Het CPE handvaardigheid staat on hold, nadere informatie volgt. 

Alle online lessen voor examenleerlingen tot aan de meivakantie zullen gericht zijn op het kansrijk herkansen van het SE en om de overstap richting de vervolgopleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Wij realiseren ons goed dat dit voor jullie, examenleerlingen en ouders, een moeilijke en onzekere tijd is. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Het enige dat wij kunnen en blijven doen is alles zo goed mogelijk te organiseren en jullie te informeren. Houd moed ouders en leerlingen en: heel veel succes! 

Namens de schoolleiding, 

Kees Versteeg 
rector 


Brief van de rector
23 maart

URGENT: time-out voor nog resterende schoolexamens

Beste examenkandidaten, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Helaas moeten we jullie en u mededelen dat alle nog resterende schoolexamens die gepland stonden per direct, vanaf dinsdag 24 maart, tot nader bericht worden uitgesteld.

Er is naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van vanavond, 23 maart, grote onduidelijkheid ontstaan over het schoolexamen. De vraag is hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van toetsen op school. Hieruit hebben alle scholen uit de regio Amersfoort en Baarn/Soest geconcludeerd dat zij de SE’s niet meer op een veilige wijze verder kunnen organiseren. Tot dit besluit wordt ook opgeroepen door Paul Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de overkoepelende organisatie van het voortgezet onderwijs (https://www.vo-raad.nl/nieuws/vo-raad-wil-time-out-voor-schoolexamens).

Vanaf vorige week zijn we bezig geweest om de schoolexamens zo goed mogelijk verder vorm te geven. In de mavo zijn we vrijdag gestart met het afnemen van praktische schoolexamens, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. We zien echter ook dat we leerlingen en collega’s in een situatie brengen die verre van wenselijk c.q. veilig is. We merken dat hierover niet alleen bij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) onrust is, maar ook bij onze medewerkers. 

Net als bij de andere middelbare scholen in de regio worden de schoolexamens dus tot nader bericht uitgesteld. De mondelingen die op school gepland stonden worden opnieuw ingepland maar dan online. De geplande online mondelingen gaan door volgens rooster. 

We zullen de komende dagen kijken welke oplossingen we kunnen bieden en houden jullie daarvan op de hoogte. Onze docenten zijn volgens het rooster beschikbaar en bereikbaar voor online lessen en ondersteuning.

Morgen, dinsdag 24 maart, heeft de minister van onderwijs beloofd met nadere informatie te komen. Naar aanleiding hiervan zullen we opnieuw communiceren. 

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de schoolleiding,

Kees Versteeg
rector


Brief van de rector
22 maart 2020

Beste leerlingen in de examenklassen,

Vanaf morgen, maandag 23 maart, beginnen de nog resterende schoolexamens weer. Om zo zorgvuldig mogelijk met de hygiëne om te gaan, hebben wij een protocol opgesteld met regels en richtlijnen voor, tijdens en na het examen. 

Lees dit heel goed door voordat je je eerste toets hebt!

Heel veel succes en hartelijke groet,

Kees Versteeg

rector


Brief van de rector
20 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

En dan is alles anders… 
Sinds de sluiting van alle scholen per afgelopen maandag, bevinden we ons in een nieuwe werkelijkheid. Met pijnlijke beslissingen om het muziektheater, excursies en werkweken te moeten schrappen. Maar ook met een versnelde invoering van ons digitale onderwijs. 

En wat heeft iedereen zich geweldig aangepast. Medewerkers hebben zich mateloos ingezet om onze online lessen per afgelopen woensdag voor elkaar te krijgen. Maar ook een groot compliment aan onze leerlingen die vanaf 9 uur ’s morgens klaar zitten om de lessen te volgen. Wat een energie is er de afgelopen week losgekomen. Vele ouders mailen ons met complimenten, waarvoor langs deze weg onze hartelijke dank. 

Wat de nabije toekomst ons brengt weten we niet. Er zal vermoedelijk nog een lange periode van onzekerheid volgen. Maar één ding is zeker, we zijn enorm blij met de stappen die deze week gezet zijn en blijven ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te organiseren voor onze leerlingen. 

Blijf gefocust 
Natuurlijk gaat nog niet alles goed. Er zijn kleine technische problemen en niet alle leerlingen houden zich aan het veelzeggende begrip ‘etherdiscipline’. De online lessen ondervinden hier soms hinder van. Daarom een oproep aan iedereen om constructief te blijven en ook vanaf volgende week met hernieuwde energie de lessen te volgen. We doen daar allemaal ons best voor. 

Online lessen stoppen 5 minuten eerder 
Van docenten horen we dat de ‘leswissel’ na elke 30 minuten rommelig verloopt. Vandaar dat de lessen vanaf maandag 23 maart zo veel mogelijk na 25 minuten worden afgerond, zodat er ruimte is voor een virtuele ‘leswissel’. Hierdoor blijft het huidige rooster van elke 30 minuten een nieuwe les wel gehandhaafd. We passen dit aan in de Q&A. 

Doorlopend updates Q&A 
De gepubliceerde ‘Q&A online lesgeven’ voor leerlingen en ouders die sinds deze week op onze site staat, wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Onder de inhoudsopgave op pagina 3 van de Q&A staat telkens welke paragrafen zijn aangepast (o.a. de paragraaf over ziek melden). Houd onze site dus goed in de gaten. Ook de mails naar alle ouders en leerlingen staan hierop: https://www.griftland.nl/index.php/2020/03/17/informatie-voor-scholen-over-het-coronavirus/ 

Resterende schoolexamens hervat 
Op voorschrift van de minister hebben wij de nog resterende schoolexamens van toetsweek 3 voor examenleerlingen inmiddels hervat. Gisteren eind van de middag zijn zij hierover geïnformeerd. Dat resulteerde in een opkomst vanmorgen op school van 47 van de 48 4M-leerlingen voor het vervolg van het centraal praktisch examen tekenen/handvaardigheid. En vanmiddag waren ook 10 van de 11 6V-leerlingen present voor hun CPE tekenen, heel fijn. Alles vond plaats onder aangepaste voorwaarden als maximaal 12 leerlingen per lokaal, 1,5 meter afstand en meteen na afloop naar huis. 

Het rooster voor de schoolexamens van volgende week staat inmiddels op Zermelo en in SOM. De examens volgende week vinden zo veel mogelijk in de middag plaats vanaf 13.30 uur, zodat de examenleerlingen in de ochtend nog hun online lessen kunnen volgen. 

Mondelingen examenklassen 
Voor de examenklassen hebben nog niet alle leerlingen hun mondeling gedaan. Het gaat dan om de vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits. Ook deze mondelingen worden opnieuw ingepland, waarbij de docent de mogelijkheid heeft om het mondeling online af te nemen of de leerling toch op school uit te nodigen. De leerlingen worden hier individueel van op de hoogte gesteld. 

Vervallen onderdelen schoolexamens 
Een aantal niet-verplichte onderdelen van het schoolexamen komen te vervallen, wat na goedkeuring door de MR moet leiden tot aanpassing van de PTA’s (programma van toetsing en afsluiting). Ook dit is overmacht. Over welke onderdelen dit betreft zijn de examenleerlingen geïnformeerd. Welke toetsen van het PTA dit betreft volgt begin volgende week.

Herkansingen SE-toetsen examengroepen 
Zoals het er nu naar uitziet vinden de herkansingen van SE-toetsen voor examenleerlingen plaats op donderdag 2 en vrijdag 3 april. Deze data zijn echter nog onder voorbehoud; nadere berichtgeving hierover volgt. 

Inhalen SE-toetsen examengroepen 
Het inhalen van SE-toetsen voor examenleerlingen moet eerst worden geïnventariseerd en daarna georganiseerd. Nadere berichtgeving hierover volgt. 

Inhalen en herkansingen toetsen niet-examenklassen bovenbouw 
Het inhalen of herkansen van toetsen door leerlingen van niet-examenklassen in de bovenbouw wordt voorlopig uitgesteld. In een later stadium komen wij hierop terug. 

Tot slot 
Tot zo ver deze update. Vanwege de vele uren die we nu met z’n allen aan digitaal verkeer besteden, zullen we niet dagelijks mailen, maar afhankelijk van de ontwikkelingen voor zowel de onder- als bovenbouw, wel regelmatig. 

Voor nu wensen we iedereen, binnen de omstandigheden, een fijn weekend. 

Hartelijke groet, namens de hele schoolleiding, 

Kees Versteeg 

rector 


Brief van de rector
19 maart 2020

Beste ouders en examenleerlingen,

Zoals jullie uit het nieuws hebben begrepen heeft het ministerie de scholen gevraagd om de schoolexamens -alleen voor examenleerlingen- door te laten gaan en aangegeven dat de leerlingen daarvoor op school verwacht worden. De richtlijnen van het RIVM blijven hierbij van kracht: er moet 1,5 meter afstand zijn en je mag geen klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts) vertonen.

Daarom is er vanochtend vergaderd door de examencommissie en de schoolleiding. Alles is er op gericht om binnen korte tijd de schoolexamens af te ronden, zo mogelijk voordat het rijk extremere maatregelen gaat nemen. Dit heeft geleid tot de volgende planning:

– 4 mavo: tekenen en handvaardigheid op vrijdag 20 maart van 9.00 – 12.00 uur (tekenen in lokaal 11 en de groep handvaardigheid verdeeld over lokaal 12 en 13);
– 6 vwo: tekenen op vrijdag 20 maart van 13.00 – 16.00 uur in lokaal 11.

Het CPE is dan nog niet klaar, maar verdere planning en nadere berichtgeving hierover volgt.

Voor examenleerlingen die morgen geen schoolexamen hebben geldt: de online lessen gaan door tenzij de docent niet kan. In dat geval kunnen er opdrachten klaar staan die gemaakt moeten worden.

Ook is er contact geweest met secties om te kijken of er toetsen zijn die niet meer strikt noodzakelijk zijn of waarvan de domeinen al getoetst zijn. Dit leidt tot het vervallen van de volgende toetsen:

– 6 vwo: GS, FA;
– 5 havo: NLT, GS (PO gaat digitaal), DU, FA;
– 4 mavo: alles gaat door.

De betreffende PTA’s zullen worden aangepast na goedkeuring van de MR.

Docenten maken zelf afspraken voor wat betreft de mondelingen die nog moeten worden afgenomen. Deze mondelingen gebeuren zowel in de school als online.

Alle andere SE-toetsen die nog gemaakt moesten worden zullen zoveel mogelijk aan het begin van de komende week worden gepland. Wij zullen uiterlijk morgen om 12 uur het uiteindelijke rooster in Zermelo publiceren.

Dit alles houdt in dat iedere examenleerling die nog toetsen heeft zich vanaf nu kan gaan voorbereiden op deze toetsen voor volgende week.

Ook het inhaal- en herkansingsmoment zullen we naar voren halen. Maar dit alles pas nadat alle toetsen zijn nagekeken en eventueel (online) zijn nabesproken. De precieze invulling hiervan volgt zo snel mogelijk.

Wij hopen dat hiermee meer duidelijkheid komt en dat leerlingen kunnen starten met leren. 

Voor verdere vragen is de teamleider het eerste aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg
rector


Brief van de rector
18 maart 2020

Beste ouders en examenleerlingen, 

Zoals eenieder ongetwijfeld gisteren heeft gehoord van de minister van onderwijs, mogen alle schoolexamens voor examenkandidaten weer gehouden worden. Er zijn geen lessen in school, maar de praktische examens (CPE), mondelingen en andere SE-toetsen kunnen weer plaatsvinden. Dit alles omdat het centraal eindexamen voorlopig nog gewoon doorgaat en daarover pas op een later moment een beslissing valt (uiterlijk 6 april beslist de minister hierover). 

Tot dan moeten scholen proberen om het volledige beeld van de SE-cijfers duidelijk te krijgen. Hier zullen wij de komende twee dagen aan gaan besteden: welke verplichte SE-toetsen moeten nog worden afgenomen en welke toetsen of onderdelen kunnen we eventueel laten vervallen?

Daarna zullen we een planning gaan maken voor de overgebleven onderdelen die we nog gaan afnemen en (ingeval onderdelen vervallen en in overleg met de MR) zonodig het PTA aanpassen. Deze planning zal vrijdag klaar zijn. Voor SE-toetsen die alsnog plaats moeten vinden, proberen we iedereen voldoende tijd te geven voor een goede voorbereiding. Voor mondelingen vragen we de betrokken docenten om deze online af te nemen.

Natuurlijk volgen er dan ook data waarop er herkanst dan wel ingehaald kan worden. De richtlijnen van de RIVM zullen we ook dan handhaven. Dus: ben je ziek, blijf dan thuis. De fysieke afname van de toetsen zullen we anders gaan organiseren, met name om de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Al met al vragen we van iedereen die betrokken is, leerlingen, ouders en scholen, de nodige flexibiliteit. Houd daarom de mail in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg
rector


Brief van de rector
17 maart 2020

UPDATE: We hebben zojuist een brief van minister Slob ontvangen omtrent mogelijk nieuwe regelingen voor onderwijs aan examenkandidaten. We bestuderen dit en zullen hierop terugkomen. Tot die tijd geldt ook voor examenleerlingen de informatie in deze mail en de Q&A.

Geachte ouders, beste leerlingen,

In deze voor iedereen vreemde tijd proberen wij u als ouder en jullie als leerlingen op de hoogte te houden van de laatste zaken. Soms zijn deze mededelingen organisatorisch van aard en soms omdat wij bijvoorbeeld nieuwe informatie hebben over de examens. Het is daarom zaak om onze site en uw/jouw mailbox goed in de gaten de houden.

Voor een goede start van het online leren vanaf morgen, hebben wij een Q&A gemaakt met daarin de meestgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Deze is als bijlage bijgevoegd; het eerste deel is voor leerlingen, het tweede deel voor ouders. De Q&A wordt bijgehouden en waar nodig voorzien van een update. De meest actuele versie is ook op onze site te vinden onder het nieuwsbericht over corona. 

Eén belangrijk besluit uit de Q&A lichten wij eruit. Vanochtend hebben wij besloten om alle buitenschoolse activiteiten zoals excursies, examenuitjes, museumbezoeken en de werkweken tot 1 juni te annuleren. Ook al zou de school eerder weer opengaan, dan denken wij dat die tijd hard nodig zal zijn om de weggevallen contacttijd weer in te halen. Wij realiseren ons dat dit een enorme teleurstelling is voor heel veel leerlingen;maar het primaire proces, de lessen, zullen altijd voorrang houden. De (financiële) consequenties hiervan werken wij de komende periode uit. Hierop zullen wij uiteraard terugkomen.

Nogmaals wil ik een beroep doen op ouders en leerlingen om op een constructieve wijze mee te werken aan onze manier van online lesgeven. Er is een uitermate grote inspanning gedaan door iedereen verbonden aan onze school om dit op een goede manier vorm te geven. Natuurlijk zal niet alles in één keer goed gaan, maar met z’n allen maken we er het beste van. In het belang van het leren van onze leerlingen.

Ik wens ons allen veel succes met ons digitale leren!

Met hartelijke groet,

Kees Versteeg
rector


Brief van de rector,
16 maart 2020

Beste leerlingen,

Zoals iedereen heeft meegekregen is de school gesloten vanaf woensdag 18 maart. Op dinsdag 17 maart tussen 8.30 uur en 15.00 uur kunnen de leerlingen op school komen om spullen uit hun kluisje te halen. Spullen die je wellicht nodig hebt de komende drie weken.

Als je ziek bent (volgens richtlijnen RIVM), dan vraag je iemand anders om je kluisje leeg te halen. Houd gepaste afstand van elkaar. Het is de bedoeling dat je écht alleen de school in komt om je kluisje leeg te halen en daarna direct weer het terrein verlaat. Blijf dus niet onnodig in school hangen om te kletsen o.i.d.

Gebruik morgen ook om te checken of alle verbindingen werken voor het online leren via Teams. Hou de mail in de gaten voor verdere instructie over de komende dagen.

Succes de komende dagen en wees voorzichtig!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg
rector


Brief van de schoolleiding
15 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet het besluit bekend gemaakt om vanaf morgen, maandag 16 maart t/m maandag 6 april 2020, de scholen te sluiten voor leerlingen.

Afgelopen vrijdag hadden wij al aangekondigd om vanaf woensdag online lessen te gaan verzorgen. Dat gaan we onverminderd voorbereiden morgen en overmorgen. Personeel dat niet ziek is komt naar school en werkt dit uit.

De sluiting houdt in dat de geplande toetsen voor de bovenbouw en SE-examenonderdelen die nog gepland stonden voor morgen en overmorgen, niet doorgaan. Dit geldt, anders dan wij vrijdag communiceerden, ook voor het Centraal Praktisch Examen tekenen/handvaardigheid en voor het Cambridge Examen; ook deze gaan niet door in deze periode. Minister Slob kondigde aan dat voor examenleerlingen nog specifieke maatregelen vanuit de overheid volgen. Dit gaan we nader uitwerken.

Samenvattend: vanaf morgen, maandag 16 maart t/m 6 april is er dus voor geen enkele van onze leerlingen activiteit in of buiten het schoolgebouw, zoals excursies en buitenschoolse activiteiten.

In de loop van dinsdag 17 maart ontvangt u nader bericht hoe wij het online onderwijs vanaf woensdag 18 maart gaan aanbieden. Voor de inhoud die nu al bekend is verwijzen wij u naar onze mail van vrijdag.

Minister Slob noemde specifiek nog de mogelijkheid van opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen. Als school voor voortgezet onderwijs gaan wij ervan uit dat ook deze leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven, zodat zij vanaf woensdag mee kunnen doen met het online lesrooster op afstand. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden dan horen we dit graag.

Wij begrijpen dat de maatregel veel impact heeft op iedereen. Met nadruk wijzen wij u erop dat het nu ook niet de bedoeling is dat leerlingen op andere plekken buiten de school met elkaar samenkomen. Het is het verstandigst als zij gewoon thuisblijven. Wij verwijzen hiervoor naar het begrip ‘sociale onthouding’ dat door de regering is geïntroduceerd.

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de teamleider, bij voorkeur per mail. Wij wensen iedereen succes en sterkte in deze tijden.

Met vriendelijke groet,
Kees Versteeg

rector


Brief van de schoolleiding
13 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Gezien de snelle ontwikkelingen m.b.t. maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus én in het licht van de discussie over wel/niet open houden van scholen i.v.m. het coronavirus, hebben wij vandaag overleg gehad met de Waldheim-mavo en het Baarnsch Lyceum. Gezamenlijk hebben we besloten om vanaf volgende week het onderwijs zo veel mogelijk digitaal te verzorgen.

Met ingang van maandag 16 maart tot en met in elk geval dinsdag 31 maart, gaan wij het onderwijs op afstand aanbieden en schrappen wij alle excursies en bezoeken aan theaters en beurzen.

De geplande toetsen op school op maandag 16 maart voor 4 mavo, 4/5 havo en 4/5/6 vwo gaan wél door, evenals de toetsen op dinsdag 17 maart voor de examenklassen.

Ook het Centraal Praktisch Examen tekenen/handvaardigheid gaat door. Dit vindt plaats in kleine groepjes en hiervoor wordt een apart rooster gemaakt en gecommuniceerd.

Alle andere fysieke lessen en toetsen voor de onderbouw komen te vervallen, behalve het Cambridge Examen voor ca. 40 leerlingen in Utrecht. Van de organisatie ontvingen wij bericht dat deze examens vooralsnog doorgaan.

Alle PTA-toetsen en practica tussen dinsdag 17 en dinsdag 31 maart worden geïnventariseerd door de examensecretaris en hierover volgt in overleg besluitvorming en nadere communicatie.

Voor wat betreft de geplande driehoeksgesprekken het volgende. Deze kunnen in elk geval NIET op school plaatsvinden. Het is aan de mentor om te bepalen wat de meest geschikte andere vorm is, zoals wellicht telefonisch, via skype of via bijvoorbeeld een ingezonden filmpje van de leerling.

Excursies en buitenschoolse activiteiten, evenals het Muziektheater dat zou plaatsvinden van dinsdag 31 maart t/m zaterdag 4 april, zijn geannuleerd. Per activiteit wordt bekeken of zij op een later moment kunnen plaatsvinden.

Vanaf woensdag 18 maart biedt de school aan alle klassen online onderwijs via Microsoft Teams en SOMtoday, volgens een aangepast rooster met lessen van 30 minuten:

Dagschema online leren vanaf woensdag 18 maart 2020:
1e                           09.00 – 09.30 uur
2e                           09.30 – 10.00 uur
3e                           10.00 – 10.30 uur
Pauze                   10.30 – 11.00 uur
4e                           11.00 – 11.30 uur
5e                           11.30 – 12.00 uur
6e                           12.00 – 12.30 uur
7e                           12.30 – 13.00 uur

Alle leerlingen gaan dus thuis aan de slag. Hierover volgt dinsdagmiddag nadere informatie.

Het advies aan alle leerlingen is om vandaag de kluisjes zo veel mogelijk leeg te halen. De school zal vanaf maandag 16 maart tot nader order wel geopend zijn tussen 07.30 en 17.00 uur en bemand door medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben, waaronder directie, staf en ondersteunend personeel. Docenten bereiden aanstaande maandag en dinsdag het online lesgeven voor.

Wij realiseren ons de impact van dit besluit maar staan zeer achter de urgentie hiervan. Uiteraard blijven we communiceren via de mail en de site en voor praktische vragen is de teamleider beschikbaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
Kees Versteeg

rector

PS ter verduidelijking: maandag 16 en dinsdag 17 maart heeft de onderbouw géén les


Brief van de rector
12 maart 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Vanmiddag heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd voor verdere inperking van het coronavirus. De scholen blijven tot nader bericht gewoon open.
Via deze link leest u de belangrijkste maatregelen van het kabinet: Site rijksoverheid maatregelen 12 maart 2020

Wij vragen uw speciale aandacht voor de eerste maatregel: “Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact.”
Wie deze klachten heeft, dient dus thuis te blijven van school en zich ziek te melden.
Eén van de andere maatregelen van het kabinet luidt dat evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.

Dit heeft ons met pijn in het hart doen besluiten dat het geplande tweejaarlijkse Muziektheater geen doorgang kan vinden van maandag 31 maart t/m zaterdag 4 april.
Vanaf nu vervallen dus ook alle geplande repetities voor het Muziektheater. Er wordt onderzocht of er nog een alternatief mogelijk is dit schooljaar.

We hebben besloten om de rest van de maand maart vooral het primaire lesproces doorgang te laten vinden en buitenschoolse activiteiten en grotere bijeenkomsten te laten vervallen. Morgen zullen we u verder informeren welke activiteiten doorgaan en welke komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Kees Versteeg

rector


Brief van de rector
11 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Sinds onze laatste update over het coronavirus hebben zich bij ons op school geen nieuwe gevallen voorgedaan van door de GGD aangetoonde besmettingen van leerlingen, hun gezinsleden of medewerkers. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar gezien de ontwikkelingen in onze provincie en in Brabant, en het advies van premier Rutte om fysiek contact te vermijden, zien wij geen enkele reden om de teugels te laten vieren.

Wij doen daarom dan ook een beroep op ouders, leerlingen en medewerkers om, als u een vermoeden heeft van een besmetting met het coronavirus door aanhoudend hoesten, ernstige verkoudheid, keelpijn of koorts, alert te zijn. Dit is ook het advies van de GGD regio Utrecht. De tip die zij hebben is als volgt.
·         Als ouders merken dat hun kind aanhoudend hoest of niest én koorts heeft, moeten zij de leerling thuis houden. In dat geval moet er bij onze school een ziekmelding worden gedaan met opgave van deze reden. Bij verergering van de klachten (meer dan 38 graden koorts en kortademigheid) moeten ouders direct telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
·         Als medewerkers van onze school een vermoeden hebben dat een leerling symptomen vertoont, nemen zij het kind apart en zoekt de teamleider contact met de ouder. In overleg gaat het kind dan naar huis.

Tips van de GGD om erover te praten met uw kind
•     Het is belangrijk om als ouder/verzorger met uw kind(eren) over het nieuwe coronavirus te praten.
·         Praat er open en rustig over. Deel de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden.
·         Leerlingen op de middelbare school volgen zelf ook het nieuws via sociale media. Vraag uw kind wat het zelf gehoord of gelezen heeft over het nieuwe virus.
·         Check met uw kind of het weet waar betrouwbare informatie over het coronavirus is te vinden. Lees samen de vragen en antwoorden op de website van het RIVM.
·         Relativeer: de meeste mensen die het nieuwe coronavirus krijgen, worden (net als bij griep) weer beter.
·         Leg uit dat deskundigen, onder andere van de GGD en het RIVM, ervoor zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt.
·         Kijk samen met uw kind(eren) naar het journaal. Met kinderen uit de onderbouw kunt u samen het jeugdjournaal kijken. Neem de tijd om vragen en antwoorden van uw kind te beantwoorden.
·         Als uw kind vragen stelt, waarop u het antwoord niet weet, zeg dan dat u het niet weet.

Intussen zitten wij hier op school niet stil en onderzoeken wij de mogelijkheden om het onderwijsproces door te laten lopen ingeval van een crisissituatie. In een dergelijk geval blijven we de studiewijzers volgen. Ook bereiden we docenten voor om met individuele leerlingen die noodgedwongen thuis zitten en met hun klassen te kunnen communiceren. Te denken valt aan het aanbieden van lesstof en per mail bereikbaar zijn voor leerlingen.

Voor wat betreft geplande excursies en grote bijeenkomsten bekijken wij per week wat wij verantwoord vinden op basis van de dan geldende richtlijnen van RIVM en GGD.

Voor de volledigheid delen wij u nog mee dat bij de leerlinge uit Soest die sinds de voorjaarsvakantie al thuis is gehouden omdat in haar gezin het coronavirus heerst, uiteindelijk ook corona is vastgesteld. Het gaat redelijk tot goed met het gezin, zij hebben milde klachten en een van de broers (geen leerling van onze school) van de leerlinge mocht van de GGD inmiddels weer naar school. Wij wensen de rest van het gezin een spoedig herstel.

Met vriendelijke groet,
Kees Versteeg

rector 


Brief van de rector
5 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag vernamen wij dat binnen het gezin van één van onze leerlingen het coronavirus is geconstateerd. Het gezin uit Soest met drie kinderen is op vakantie geweest in Noord-Italië. Moeder en twee broers (geen leerlingen van onze school) zijn positief getest. Alleen het meisje is een leerling van onze school. Zij heeft wel klachten, maar bij haar heeft een uitgevoerde test door de GGD nog geen resultaat van besmetting gegeven. Ook is het belangrijk te melden dat het meisje na de vakantie niet op school is geweest. Moeder heeft direct zelf contact gezocht met de GGD en uit voorzorg alle contacten met de buitenwereld afgehouden. Het gezin zit tot en met volgende week in thuisquarantaine. Wij hebben goed contact met hen.

Verder hebben wij vanmiddag, uit voorzorg en in overleg met de betreffende ouders, twee leerlingen naar huis gestuurd omdat vandaag is gebleken dat één van de leden van een groep waarmee zij in Italië op skivakantie waren, positief is getest op het coronavirus. Met nadruk wijzen wij erop dat deze leerlingen géén klachten hebben, maar dat dit een voorzorgsmaatregel van onszelf betreft.

Wij hebben een en ander overlegd met de GGD regio Utrecht en op dit moment hoeven we geen verdere actie te ondernemen. We blijven de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD volgen. Wel vragen we u opnieuw uw kind/kinderen op het hart te drukken de hygiëneregels in acht te nemen. Voor meer informatie over het virus en wat te doen verwijzen wij u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl, de GGD regio Utrecht https://www.ggdru.nl/inwoners.html, of bij de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wij wensen de betreffende leerlingen en hun gezinnen veel sterkte en hopen dat iedereen goed herstelt.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Kees Versteeg

rector


28 februari 2020
Informatie voor scholen over het coronavirus

Eerdere correspondentie over corona en ons onderwijs 1

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. GGD regio Utrecht ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies.
Het komt er nu op neer dat alleen diegenen die klachten hebben (koorts en luchtwegklachten)  én in de specifieke gebieden geweest zijn (genoemd op website RIVM) telefonisch moeten overleggen met hun huisarts. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM.

Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.
Link naar de actuele informatie van de GGD regio Utrecht.

Het Griftland College volgt de richtlijnen van de GGD en natuurlijk houden wij u op de hoogte!

 

Ons laatste nieuws

bonjour-magic-word

Gezocht: docent Frans

Wij zijn per direct op zoek naar een tweedegraads docent Frans. Lijkt het je leuk om als docent Frans op het Griftland College te komen …

welkom

Rooster introductiedag dinsdag 31 augustus

Dinsdag 31 augustus gaat de school weer van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Wij verheugen ons erop om alle …

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …