Visie op onderwijs

Visie op onderwijs


 

De doelstellingen van het Griftland College zijn kort en bondig samengevat in de Centrale Boodschap. Deze dient als uitgangspunt van onze visie op onderwijs. We hebben de Centrale Boodschap verder uitgewerkt in de volgende ‘statements’:

Het Griftland College biedt goed en degelijk onderwijs. Op het Griftland College zijn de vakken daarom duidelijk herkenbaar en speelt het onderwijs zich hoofdzakelijk af in het klaslokaal. De samenhang tussen de vakken komt tot uiting in de vakoverstijgende projecten die in elk leerjaar worden georganiseerd.

De leerling wordt, afhankelijk van het niveau, doeltreffend en gedegen voorbereid op het vervolgonderwijs: universiteit en het hoger of middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijs behoort uitdagend te zijn. Daarom wordt de leerling in staat gesteld zijn eigen grenzen te ontdekken en waar mogelijk te verleggen. Omdat leerlingen van elkaar verschillen, wordt in de brugklas begonnen met een indeling in niveaugroepen.

De leerling leert actief en zelfstandig te studeren en zich van de eigen verantwoordelijkheid bewust te zijn. Dit stimuleren we onder meer door het gebruiken van studiewijzers, zodat leerlingen beter leren plannen. Ook wordt ruim aandacht besteed aan studievaardigheden. De mate waarin een beroep wordt gedaan op deze verantwoordelijkheid neemt toe naarmate de leerling ouder wordt. Dit leerproces wordt bevorderd door een uitgebalanceerd systeem van leerlingbegeleiding. Daarnaast ontvangen de leerlingen die dat nodig hebben, extra trainingen om hun specifieke problemen te kunnen overwinnen.

Vanuit een christelijke levensvisie levert de school een bijdrage aan de vorming van de toekomstige kritische burger, die zijn verantwoordelijkheid voor de medemens niet uit de weg gaat. In de vieringen, de reguliere lessen, tijdens vaste bezinningsmomenten aan het begin van de dag en in projecten waarin de zorg voor de aarde en de medemens centraal staat, proberen we dit doel te bereiken.

Het Griftland College wil de impuls voor de culturele vorming van haar leerlingen vooral geven in de dagelijkse lessen. Door de hele school heen wordt structureel aandacht besteed aan vakken als Latijn (VWO), muziek, tekenen, handvaardigheid, Culturele en Kunstzinnige Vorming en Klassieke Culturele Vorming (VWO). Daarnaast spelen diverse naschoolse en buitenschoolse activiteiten - in alle afdelingen en voor alle leerlingen - een belangrijke rol in de stimulering en ontwikkeling van de eigen creativiteit. 

Het Griftland College, een school met perspectief!

DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS

Het Griftland College biedt onderwijs op vwo, havo en mavo niveau. De brugklas is onderverdeeld in vwo-xtra, vwo/havo, havo/mavo en mavo klassen.
Het onderwijs in het eerste jaar is zodanig van aard, dat aan het eind van het eerste leerjaar een definitieve keuze voor een richting wordt gekozen: vwo, havo of mavo.

Het Griftland College is een modern ingerichte school. In de zomer van 2009 zijn alle schoolborden vervangen door digitale schoolborden. De docenten hebben de beschikking over een netbook, zodat ze in alle lokalen gebruik kunnen maken van moderne media. Moderne media zijn niet het doel, maar het middel om de lessen te laten aansluiten bij de digitale belevingswereld van de leerlingen.

Verder beschikt de school over verschillende ruimten waar - buiten de gewone lessituatie – vorm kan worden gegeven aan het onderwijsleerproces.

LEERLINGBEGELEIDING

Ieder jaar maken een kleine 300 leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs op het Griftland College. Dit is een grote stap, die veel impact heeft op leerlingen in de leeftijd van 12/13 jaar.
Vandaar dat we in de brugklassen extra inzetten op de begeleiding van de leerlingen, zodat zij ‘een zachte landing’ maken. Vóór het nieuwe schooljaar start is er al gesproken met de groepsleerkracht van groep 8, zodat we weten wie we voor ons hebben.

Ook maken de nieuwe brugklasleerlingen al voor de zomervakantie kennis met de school en hun mentor. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er introductieactiviteiten en na enkele weken school gaan alle brugklassen drie dagen op kamp. Al meer dan 25 jaar zijn we dan te gast bij de YMCA in Leusden.

In deze periode is er ook een kennismakingsavond voor alle ouders, zodat ook zij kennis kunnen maken met de afdelingsleiding van de brugklassen en natuurlijk met de mentor van hun zoon of dochter. Ook voor de ouders van leerlingen uit klas 2 en hoger organiseren we aan het begin van het schooljaar een kennismakingsavond.

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. In het eerste schooljaar hebben alle klassen twee mentorlessen per week. Het goed laten functioneren van de klas is een belangrijk aandachtspunt in de mentorlessen. Daarnaast draagt de mentor zorg voor het welbevinden van de individuele leerlingen in zijn klas; hoe verhoud ik mij tot de groep; hoe los ik conflicten op; hoe ga ik om met groepsdruk.

De mentor is voor de leerlingen en hun ouders het eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld de rapporten met de leerlingen en ouders. De mentor wordt in zijn taak bijgestaan door twee leerlingmentoren. Dit zijn leerlingen uit klas 4 en hoger die zich hebben opgegeven voor deze bijzondere taak. Voor de brugklasleerlingen is het goed dat ze met een vraag niet alleen naar een docent, maar ook naar een andere leerling kunnen stappen.

Naarmate leerlingen langer bij ons op school zitten, worden ze zelfstandiger. Daar passen we dus ook de mate van begeleiding op aan. Het aantal mentorlessen neemt na de brugklas af en stopt uiteindelijk helemaal.
Behalve deze algemene begeleiding door de mentor kunnen leerlingen die met specifieke problematiek te maken hebben ook op andere terreinen begeleid worden.
In dit geval is het altijd van belang contact op te nemen met de mentor of de afdelingsleiding.
Meer over leerlingbegeleiding vind je in de informatiegids.

VEILIGHEID

Het is belangrijk dat een leerling zich veilig voelt op school. Veel factoren beïnvloeden die veiligheid: van klassensfeer tot brandpreventie.
Een aantal veiligheidsaspecten:

  • Voor een goede sfeer in de school kent het Grifland College een aantal leefregels.
  • Om de sfeer in de klas te bewaken kent iedere klas klassenregels die aan het begin van het jaar door de mentor met zijn klas worden opgesteld.
  • Voor een veilige sfeer tijdens de pauze surveilleren personeelsleden binnen en rond het gebouw.
  • Leerlingen kunnen hun spullen opbergen in kluisjes.
  • Bij schoolfeesten is er toezicht van docenten.
  • Met de wijkagent onderhoudt het Griftland goede contacten. Hij is altijd voor advies beschikbaar. Tijdens schoolfeesten komt hij vaak langs om de gezellige sfeer te proeven en te kijken of alles naar wens verloopt.
  • Met de brandweer is er regelmatig en goed contact.
  • Het gebruik van drugs en alcohol staan wij in en om de school niet toe. Het in het bezit hebben van drugs kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Dealen betekent: van school af.
  • Iedere ochtend wordt in de onderbouwklassen geïnventariseerd welke leerlingen afwezig zijn. Als er geen afmelding door ouders is geweest, wordt er contact met thuis opgenomen.

Zo kunnen wij samen met u een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw kind.