TOELATINGSPROCEDURE

 
HET GRIFTLAND COLLEGE

Informatie over de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2017-2018.


 

AANMELDEN


AANMELDEN VOOR DE BRUGKLAS.

Informatie over de toelatingsprocedure bij het Griftland College kunt u op deze pagina vinden.
Als u na het lezen van van de informatie nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de afdelingsdirecteur brugklassen:
Mevr. drs. D. Keijner.
Via e-mail: d.keijner@griftland.nl  


Voor het aanmelden van leerlingen bij de brugklas, die niet in Soest, Baarn, Eemnes, Eemdijk, Spakenburg of Bunschoten wonen,
stuur een e-mail naar administratie@griftland.nlAANMELDING BRUGKLASSEN SCHOOLJAAR 2017-2018

 1. Hoe meld ik mijn kind aan?
  Op de basisscholen in Baarn en Soest is ons aanmeldformulier digitaal aanwezig.
  U vult voor uw kind dit formulier in en levert dit digitaal aan bij de basisschool.
  De basisschool zal dit formulier samen met andere gegevens naar ons opsturen voor 15 maart 2017.

   
 2. Wat gebeurt er met het OnderwijsKundig Rapport (OKR)?
  Alle basisscholen vullen voor iedere leerling een onderwijskundig rapport (OKR, formulier 1 en eventueel formulieren 2A en 2B) in.
  Dit rapport bevat een eenduidig advies voor vervolgonderwijs. De basisschool dient u inzage te geven in dit onderwijskundig rapport en u dient dit voor gezien te ondertekenen.
  Voor 15 maart 2017 stuurt het basisonderwijs het OKR en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem door aan ons. Dit gebeurt digitaal.

   
 3. Wat als uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
  Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor februari een afspraak te maken met de zorgcoördinator Judith Vrugteveen.
  In een gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.
  Na de sluitingsdatum van de aanmelding (15 maart) bekijken wij de OKR's (alle formulieren, ook 2A en 2B) om te kijken welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben.
  Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben.
  Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde Schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

   
 4. Welke brugklassen heeft het Griftland College en welke adviezen worden gevraagd?
  Mavo brugklas: toelatingscriterium mavo-advies
  Havo-mavo brugklas: toelatingscriterium havo- of havo/mavo-advies
  Vwo-havo brugklas: toelatingscriterium vwo- of vwo/havo-advies
  Vwo-Xtra brugklas: toelatingscriterium vwo-advies

   
 5. Als er geen eenduidig niveau vast te stellen is, wat gebeurt er dan?
  Bij sommige leerlingen is niet direct duidelijk op welk niveau ze kunnen instromen.
  De mogelijkheid bestaat dat we na het bespreken van alle leerlingen met de basisscholen (de zogenaamde warme overdracht), enkele leerlingen willen oproepen voor een nader onderzoek: de NIO(= Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
  Dit gebeurt alleen als ouders instemmen met dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in de 1e week van april.

   
 6. Wanneer is helder of mijn kind wordt geplaatst?
  In geval van afwijzing berichten wij u zo spoedig mogelijk. Vrijdag 21 april 2017 communiceren wij over de plaatsing van alle leerlingen.

   
 7. Wat gebeurt er wanneer de eindtoets een ander niveau aangeeft dan het advies van de basisschool?
  Bij een uitslag die lager is dan het advies, verandert er niets aan de plaatsing. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, zal de basisschool het advies heroverwegen, met leerling en ouders bespreken en eventueel aanpassen. De basisschool communiceert het bijgestelde advies met het Griftland College. We zullen dit beschouwen als een nieuwe aanmelding en plaatsing laten afhangen van de beschikbare ruimte. Hierover communiceren wij op 7 juni 2017.